BLD: – Det er fylkesmannen som har ansvaret for barnevernet

Halden. 1.1.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: JH Media Arkiv

Den 15.12.2016 publiserte sfm.no en sak med følgende tittel: ”Så grusomt kan barnevernet behandle et funksjonshemmet barn”. I samme forbindelse tilskrev vi også statsråden for BLD, Solveig Horne (FrP), men som selv – og som forventet, ikke var i stand til å besvare vår henvendelse. Hun overlot derimot jobben til departementets senior kommunikasjonsrådgiver Line Torvik.

Sfm.no gjengir nedenfor svaret vi mottok, og spør samtidig om statsråd Horne noen gang vil være i stand til og selv ta ansvar for et departement og en etat hun er øverste sjef for, hun som liksom skal representere ”partiet for folk flest”, men som åpenbart ikke bryr seg om barn og unge med eller uten handikapp. Dette sier ikke så rent lit om hva denne FrP-statsråden står for når det kommer til udiskutable fakta.

Svaret fra BLD lød slik!

Hei,

Jeg viser til deres henvendelse til barne- og likestillingsminister Solveig Horne den 15. desember 2016.

Dere henviser til en konkret sak, og ber barne- og likestillingsministeren intervenere i saken. Departementet har ikke avgjørelsesmyndighet i barnevernssaker, og kan ikke gå inn i konkrete enkeltsaker i barnevernet.

Vi vil imidlertid på generelt grunnlag gjøre oppmerksom på at det er fylkesmannen som har ansvar for å føre tilsyn med den kommunale barnevernstjenesten, jf. barnevernloven § 2-3. Som tilsynsmyndighet fører fylkesmannen kontroll med lovligheten av kommunenes oppfyllelse av plikter etter barnevernloven. En eventuell anmodning om å undersøke barnevernstjenestens håndtering av en sak, kan derfor rettes til fylkesmannen som rette instans. Fylkesmannen fører også tilsyn med institusjoner, jf. barnevernloven § 2-3 b. Rettigheter for barn som oppholder seg på barnevernsinstitusjoner reguleres i en egen forskrift. Det følger av § 27 i forskrift av 15. november 2011 nr. 1103 at fylkesmannen også er klageinstans for eventuelle brudd på forskriften.

Vennlig hilsen
Line Torvik
Senior kommunikasjonsrådgiver
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Redaksjonens merknad:

I denne saken er også følgende offentlige instanser kontaktet:

1. Barnevernet i barnets hjemkommune
2. Fylkesmannen i Finnmark
3. Bufdir Region Nord

Så langt har sfm.no ikke mottatt svar eller tilbakemelding fra noen av dem. Muligens er denne saken så skammelig, at de av nevnte årsak derfor er for flaue til å svare. Red.