Demokratene mot et korrupt etablissement!

Publisert 5.8.2018
Av Terje Larssen.
Sentralstyremedlem DEM
Foto: Colourbox/Privat

Har du ikke tenkt å stemme ved valget 2019, bør du tenke deg om en gang til! Etter seks år med FrP i regjering er dette resultatet, men la det være helt klart at det bare hadde vært enda verre om venstresiden hadde styrt. La oss her se på fakta etter seks år med de blå/grønne i regjering: Når en flyktning får innvilget opphold, så har det seg slik at Lov om Folketrygd slår inn for fullt, ref §§ 1.7, 3.2 og 3.3. Det betyr at for en flyktning med opphold, så vil de få full grunnpensjon, overkompensert tilleggspensjon, fullt særtillegg og fullt barnetillegg hvis de har barn. Dette får de uten opptjeningstid.

For alle andre er opptjeningstiden 3 år for AAP og uførepensjon, og 40 år for alderspensjon ved fylte 66 år. Har du ikke 40 år i perioden fra du er 16 til 66, får du tilsvarende avkorting. Full pensjon (eller AAP) er 6 G som utgjør kr. 540 408,- pr. år, som igjen utgjør kr. 45 034,- pr. mnd. Av dette får man 66% som, utgjør kr. 29 722,- brutto pr. mnd. Det betyr at for å oppnå fullt innslag på 6 G, må man ha tjent kr. 540 408,- i gjennomsnitt av de 3 beste årene, regnet 5 ligningsår tilbake, eller kr. 540 408,- det siste hele ligningsåret.

Mitt spørsmål blir da: Hvor mange i dette landet som er i denne gruppen tjener kr. 540 408,- pr. år? I tillegg til dette er trygden/pensjonen for flyktninger med opphold overkompensert, og de får fullt særtillegg. Særtillegget utgjør kr. 90 068,- pr. år, som igjen utgjør kr. 7 505,- pr mnd. Barnetillegget utgjør kr. 36 027 pr. år pr. barn, som igjen utgjør kr. 3 002,- pr. mnd. pr. barn. Dette betyr at en enslig flyktning uten barn får kr. 29 722,- + kr. 7 505,- som utgjør kr. 37 227,- brutto pr. mnd. Vil en enslig flyktning med liten eller ingen utdannelse oppnå en slik lønn ved arbeid?

For ektepar med 2 barn kr. 29 722,- x 2 = kr. 59 444,- pluss barnetillegg på kr. 3 002,- x 2 = kr. 6 004 pluss særtillegg kr. 7 505 x 2 = kr. 15 010,-. Dette utgjør for denne familien kr. 80 458,- brutto pr. mnd. som igjen utgjør kr. 965 496,- pr. år. Da har jeg ikke tatt med andre kostnader som bolig, inventar, integrering og tilrettelegging i lokalsamfunnet osv. Antageligvis har disse personene liten eller ingen utdanning, og skulle de ta seg arbeid, vil de mest sannsynlig ligge langt under landsgjennomsnittet når det gjelder lønn. Med en slik trygd/pensjon, tror du virkelig at disse vil ta seg arbeid og dermed gå ned i lønn?

Sett i lys av at de langt fleste nordmenn ikke oppnår fullt innslag på trygd/pensjon på 6 G. Så får flyktninger med opphold adskillig mer enn nordmenn som har arbeidet et langt liv. Hva skal man synes om en slik forskjellsbehandling? De fleste som blir syke går så lenge sykemeldt at når den permanente uføretrygden skal regnes ut, så er avkortningen i lønnen mer en 66%. Her valser de altså rett inn og har krav på nesten 40 000 kr. utbetalt i måneden og de har aldri bidratt med en krone i statskassen.

Hvor lenge skal man tillate at etablissementet skal få fortsette å ødelegge Norge? Det er dermed viktig at du ikke gir opp – at du tror på forandring! For ved valget 2019 har du et alternativ til politikerne – et alternativ for Norge. Når et korrupt etablissement forteller deg at det ikke nytter, da er det opp til deg og vise at de tar feil! La oss vise dem at NOK er NOK av galskapen! Nå begynner reisen for å ta tilbake vårt land!