Dommere som lyver og bryter lover

Publisert 1.10.2021
Illus.foto: Colourbox

I dette leserinnlegget vil jeg rette søkelyset mot domstolene og hva som foregår bak lukkede dører, der intet referat blir ført og lydopptak ikke blir gjort. Som tilhører i en sak har jeg vært vitne til flere grove juridiske overgrep begått av dommere tilhørende Hålogaland lagmannsrett. Løgnere og lovbrytere i saken var tre personer.

Du tror kanskje at vi har et godt rettsvern fordi våre ledere til stadighet gjentar at vi er en rettsstat der rettssikkerhet praktiseres, og at det er likhet for loven? Det var ikke tilfelle i den saken jeg nå skal fortelle om, hvor dommerne løy i retten og begikk et tyvetalls lovbrudd, – alt for å dømme i favør av den part som de alle hadde både kjennskap og vennskap til.

Som om ikke dette var nok begikk de flere større regne-feil på sakskostnader og rettsgebyr i hundretusenkronersklassen. Da retten ble satt forsikret alle dommere at de ikke hadde kjennskap til noen av partene i saken. Dette var blank løgn skulle det vise seg, fordi alle dommerne har både vennskap og bekjentskap med flere parter i saken.

Det ble ikke gjort lydopptak slik loven krever, og dette fratar partene rettssikkerhet. I loven står det klart og tydelig at lydopptak skal gjøres, og der hvor dette ikke er mulig så skal parts- og vitneforklaringer føres inn i rettsbok, – men dette ble heller ikke gjort. For å underbygge påstanden legger jeg ved lovens ordlyd, hentet herfra

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_4-3-2#§13-7 § 13-7.

§ 13.7. Opptak av parts- og vitneforklaringer under hoved- og ankeforhandling
(1) Under hoved- og ankeforhandling skal det foretas opptak av parts- og vitneforklaringer. Retten kan beslutte at det skal foretas opptak også av andre deler av forhandlingene og under andre rettsmøter.


Når de som er ansatt i domstolen både lyver og begår lovbrudd, har man ingen rettssikkerhet fordi de skal jo liksom representere loven. Med dette vil jeg fraråde alle å bringe saker inn for domstolen der vennskap og bekjentskap er viktigere enn lover og regler. Hvis du må bruke domstolen og være i retten, så innlat deg aldri på rettsforhandlinger uten at det blir gjort opptak eller at det blir ført referat.

Denne saken jeg har vært vitne til, viser at det finnes uærlige dommere i domstolen og du vet aldri hvem DU møter.

May H. Sagnes