Econa med ti tiltak for likestilling etter fødsel

Publisert 9.12.2019
Illus.foto: Colourbox
Kilde: Mynewsdesk

Lønnsstatistikk fra Econa viser at norske kvinner taper ti millioner kroner på å få barn. Foreningen lanserer nå ti konkrete tiltak for ansatte og bedrifter, og inviterer til en bred dugnad for å rette opp kjønnsulikhetene rundt fødsel.

– Disse tallene er avslørende. Medlemmene våre jobber lite deltid, er lite sykemeldte og har jobber som er lite fysisk krevende. De vanlige forklaringene på lønnsgap gjelder ikke. Likevel ser vi altså at det åpner seg et helt sjokkerende lønnsgap når kvinnene får barn, sier leder i Econa, Nina Riibe.

Econa har 23.500 masterutdannede økonomer som medlemmer. Gjennom 20-årene og starten av 30-årene ligger økonomene ganske likt i lønn, men i det den første foreldrepermisjonen kommer, så bråbremser karrieren til mødrene – mens fedrenes skyter fart. Lønnsforskjellen starter, og fortsetter å vokse gjennom hele yrkeslivet.

– Vi ser at permisjonen er den store synderen. Forskjellene forblir ille helt frem til pensjonsalderen, men det starter med forskjellsbehandlingen før, under og etter permisjonen. Nå har vi verdens rauseste ordning for permisjon, og den skal vi beskytte. Men vi trenger en stor fellesinnsats for å endre at kvinner tar en sånn enorm kostnad ved å få barn, sier Riibe.

Hun peker på flere årsaker til at medlemmene får en bråstopp i karrieren etter å ha fått barn. Der menn stort sett har full jobb og oppgaver helt frem til permisjonen, opplever svært mange kvinner at de trappes kraftig ned og mister de vanlige oppgavene sine allerede før de har fått barn. Der menn gjerne holder kontakten med jobb og blir bedt om å løse oppgaver underveis i permisjonen, opplever svært mange kvinner å være helt isolert. Der menn så naturlig nesten umiddelbart er tilbake i karrieren for fullt, blir kvinner hengende langt etter, og det forspranget tar de aller fleste aldri igjen.

– Skal vi lukke dette lønnsgapet, så vil det kreve store endringer. Vi vil invitere politikere og organisasjoner for å diskutere dem. Men vi lanserer også konkrete tiltak som vil hjelpe, sier Riibe.

– Det aller viktigste er at arbeidsgivere slutter å forskjellsbehandle menn og kvinner. De må slutte å være overbeskyttende for kvinnene, og kvinnene må selv kreve å bli behandlet likt. Det andre er at alle arbeidsgivere må dekke full lønn i permisjonen, og altså over de 6G som dekkes av folketrygden. Det straffer de ansatte økonomisk for å få barn, og da spesielt kvinnene, som oftest er lengst hjemme. Det tvinger mange familier til å velge hvordan de løser ting ut fra økonomi. Kvinner og menn må velge bort arbeidsgivere som ikke dekker over 6G, og arbeidsgiverne må skjerpe seg, sier Riibe.

Ifølge NAV er det også en klar sammenheng mellom menn som ikke får dekket full lønn, og de som tok mindre permisjon enn fedrekvoten. Dette gjør altså også at mange familier der kvinnen har lavest lønn velger at mor tar mer perm, ofte ulønnet perm, og slik økes forskjellene enda mer.

Tiltakene Econa lanserer er:

For arbeidstaker

 1. Velg bort arbeidsgivere som ikke kompenserer over grunnstønaden.
 2. Lage en plan for permisjonen og videre karriere
  Hvordan vil du bruke tiden frem mot permisjon
  Hvordan vil du bruke permisjonen?

HUSK: langvarig fravær, uten noe kontakt med bedriften du arbeider i, kan virke karrierehemmende når du kommer tilbake.

 1. Gradert permisjon.

Finn en måte å balansere familiens behov med hensynet til karrieren.

 1. 4. Bruk permisjonstiden kreativt for å holde deg oppdatert faglig og sosialt.
 2. 5. Be om økt fleksibilitet, i stedet for å be om å jobbe redusert.
 3. 6. Del permisjonstiden så likt som mulig med din partner.

For arbeidsgiver

 1. Kompenser full lønn – det lønner seg!
 2. 2. Individuell permisjonssamtale og plan for permisjon og tiden etter permisjon..

Som arbeidsgiver har du ansvar for å sikre at din arbeidstaker har klare og forutsigbare rammer for hva som er forventet fra begge parter. Dette kan du gjøre ved å ha rutinemessige og systematiske permisjonssamtaler. Vi anbefaler en samtale i forbindelse med kunnskap om graviditet, rett før permisjon, en måned før permisjonens utløp og en måned etter retur til arbeidslivet.

 1. Permisjonstiden skal ikke utelukke lønnssamtale og opptjening til bonus.
 2. 4. Legg karriereplaner for ansatte. Tenk karriere i et lengre perspektiv enn akkurat rundt permisjonstiden