Det forekommer ikke korupsjon i Norge?

Publisert 6.10.2017

Av John G. Johnsen
Foto: JH Media

Norges offentlige tiltale og dømmende rettsorganisasjoner mottok de politiske korrupsjonsanmeldelser i 2011. Samtlige saboterte bevisst anmeldelsen uten å frikjenne politikerne. Hadde de visst om en lov som frikjente politikerne, hadde de vist til loven og vi hadde avsluttet arbeidet.

Samtlige visste at frikjente de politikerne, dokumenterte de strafferettslige lovbrudd. Det unngikk de ved å sabotere anmeldelser og anker. De er spesialistene som bruker de samme lover når de tiltaler og dømmer private innbyggere til soning i fengsel. At samtlige bevisst bryter loven for å redde lovbryterne: politikerne, dokumenterer at de bevisst velger vekk likhet for loven prinsippet, når det gjelder Norges kriminelle politikere.

Norges politikere har en lov som beskytter de mot straffeforfølgelse når de villeder innbyggerne og lyver i valgkamp. Loven dokumenterer at politikere og jurister fjernet demokratiet og erstattet det med et kriminelt ledelsessystem det år loven ble etablert.

Ifølge SSB, er det rundt 395tusen politikere i Norge, pluss armeen av byråkrater de trenger for å fungere i stillingene. I tillegg er det media medhjelperne som bevisst villeder og holder innbyggerne uvitende om den ulovlige politiske korrupsjonen med fellesskapets penger og de ugyldige valgene siden slutten av 1940årene. Antall innbyggere involvert i politikernes brudd på loven og hemmeligholdelsen, er over 400tusen. Den årlige driftskostnaden av gruppen fra fellesskapets penger er rundt 400milliarder. I tillegg er det de utallige milliardene fra fellesskapets penger de årlig taper etter avgjørelser som koster milliarder å rette opp og i tillegg, korrupsjonsandelen i bistandsbudsjettet. Fellesskapets penger taper rundt 450millierd hvert år politikerne og medhjelperne unngår tiltale, straff og soning. 450milliarder ekstra hvert år i statsbudsjettet i de år politikerne soner i husarrest, er mer enn vi trenger til omlegging og effektiviseringen av det offentlige Norge.

Norges statsminister og involverte ministre i 22. juli katastrofen var et offentlig skuespill i ansvarsfraskrivelser. Alle visste de var de ansvarlige og alle fraskrev seg ansvaret. Hvordan er det mulig å ta ansvar og samtidig fraskrive seg et ansvar personen hadde ansvaret for i 7 år? Deres offentlige forestilling var tragikomisk, ingen forstod hva et ansvar er da de fraskrev seg eget ansvar og overlot ansvaret til andre, selv om de nettopp hadde tatt ansvaret med å rydde opp i deres mentale forvirring av ansvar. Disse forvirrede personer var og er fortsatt, Norges statlige ledere. I en annen setting hadde de vært fjernet fra stillingene, for lenge siden.

Vi finner ikke noe positivt med korrupte politikere og byråkratrådgivere som forsvarer kostnaden med gruppens eksistens, fra skattebetalerne og fellesskapets penger. De kan fjernes fra alle offentlige stilinger uten det har innvirkning på den daglige drift av Norge. Eksisterende drift og vedlikeholdsorganisasjoner fortsetter deres daglige arbeid frem til det nye ledelsessystem er etablert.

Det er dokumentert igjen og igjen og igjen i hvert år siden 2011 at medlemmene i gruppen politikere, byråkrater, jurister og media har full kontroll over hva de velger å hemmeligholde og hva de offentliggjør og du er taperen når det gjelder Norges korrupte og kriminelle politikere. Etter 2010, har du vært en uvitende sandpåstrøer i gruppens villedning av innbyggerne. Når du nu vet, aksepterer du resultatet? Viss ikke, krev at den ansvarlige og den politiske redaktør i avisen du betaler for offentliggjør den ulovlige politiske korrupsjonen med skattebetalerne og fellesskapets penger i avisen. Nekter de, boikott avisen.

Er du en tviler, kontroller med redaktøren i NRK, TV2 og i avisene du holder og leser på nett. Er det mange nok som krever offentliggjøring, offentliggjør redaktøren tilslutt saken i avisen eller på TV.

I følge Verdensbankens interne tall, forsvinner 50 % av pengene i korrupsjon. Norges politikere er informert av Norges representanter i banken og vet prosentandelen. De vet og at de hver dag overfører 37millioner kroner til de private lommene til korrupte mottakere av norsk utviklingshjelp. 13,5 milliarder i 2010, 2011 og noe tilsvarende i 2012. I 2017 er korrupsjonen 50millioner daglig. Norges politikere har visst om deres korrupsjon med fellesskapets penger fra slutten av 1940årene og frem til i dag. De mottok den korrupsjonsfrie finansieringsløsningen utarbeidet i samarbeid med Verdensbanken på midten av 1990årene, i 2010, den nekter de fortsatt å etablere den. De nekter og å informere hvorfor de ikke etablerer den.

Det er avslørt og dokumentert at Norges politikere, målt etter antall personer i Norge, er verdens største givere av de nye korrupsjonspengene, fra fellesskapets penger til det internasjonale korrupsjons system, hvert år. At loven er lik for alle har Norges statsminister Jens Stoltenberg, offentlig bekreftet til innbyggerne på TV. De tiltales og dømmes til samme straff innbyggerne og straff sones i husarrest!

Tilbakebetalingskrav mot samtlige politiske partimedlemmer og medhjelpere fra fellesskapets penger, gjelder fra 1947 og frem til i dag pluss kemner og namsmanns lovpålagte ekstrakostnader ved for sen betaling. Summen samles i innbyggernes investeringsfond. Fondet er starthjelp og investerer i ny teknologi og nye arbeidsplasser i Norge. Forutsetning er et moderat lønnsnivå i nødvendige år og at overskudd, reinvesteres i firmaet. Når bedriften har en solid økonomisk plattform, selger fondet aksjer og reinvesterer i nye firmaer. Det kan og beholde en aksjeandel.

Uten politikere, stopper ikke Norge. Tvert i mot, innbyggere og samfunn puster mye letter når politikerne er fjernet og byråkratiet redusert til det nødvendige minimum. Lokale drifts og vedlikeholdsavdelinger i nåværende kommuner fortsetter deres daglige arbeid frem til nytt ledelsessystem er etablert.

Samme dag ordensmakten starter fjerningen av politikerne fra stillingene, etableres et nytt departement: Innbyggernes Overordnede Kontroll og Planleggings Departement. Den nye, upolitiske statsminister og ministerier, er underavdelinger i innbyggernes kontroll departement. Riksadvokaten og politidirektoratet fjernes samtidig med politikerne og gjenoppstår som underavdelinger i innbyggernes kontroll departement, med noen få representanter, viss det har en hensikt og er av interesse.

Det ikke en selvfølge at alle departementer er i Oslo. Det skal det bo og arbeide et betydelig antall innbyggere i hele landet. Kommunene, fylkesmann og fylkeskommunen avvikles og landet deles inn i seks regioner, Vestlandet, Sørlandet osv. Etter omlegging har Norge 18 eller flere departementer. Tre departementer og minst ett tilsyn flyttes til hver region. Innbyggernes kontroll departement, justisdepartementet og finansdepartementet etableres i Bergen. Resten etableres etter naturlighet og ønsker.

Hver regions administrasjon er fagpersoner. Størrelsen på organisasjonen er det nødvendige minimum. Oppgaven er den daglige drift og vedlikehold og å tilrettelegge nye arbeids og boområder og hva vi lever av i morgen. Oljefondet investerer og forskutterer grunninvesteringene med ny infrastruktur. Når kunde kjøper en tomt, tilbakebetales forskutteringsutgiftene. Overskudd deles mellom region og investor. Det ufravikelige krav er: nytt område og infrastruktur er etablert, når en bedrift eller person trenger en tomt rundt by og vekstsenter. Offentlige kontroll skjemaer, reduseres til det akseptable minimum.

Byråkratiet reduseres til det nødvendige minimum. Overflødig personell flyttes til opprusting av politi, økokrim, grensekontroll, veikontroll og andre offentlige kontroll organisasjoner med utvidet mannskaps behov. Resten tiltrer det private næringsliv, etablerer egne arbeidsplasser eller til NAV og sluttpakke er etter reglene i NAV. Omstilling og effektivisering er et samarbeid imellom det offentlige og det private næringslivet.

Forskjellen på landområde i Norge og Danmark er at Norge er 8,5 ganger større og begge har tilnærmet samme mengde politi, ca. 16000. Med samme polititetthet som Danmark, trenger Norge over hundretusen betjenter. Første utvidelse av ordensmakten er 15tusen. Deretter utvider vi antallet til det nivå majoriteten av innbyggerne mener er nødvendig. Kravet på polititetthet er enkelt og dekkende, der det er en brannstasjon er det og en politistasjon med nødvendig mannskap og utstyr.

Lederne i politiet er erfarne feltarbeidere. Personell i kontakt med kriminelle personer og i skarpe oppdrag, kompenseres økonomisk for muligheten til alvorlige og uopprettelige skader.

Politiet formaliserer et operativt samarbeid med forsvarets spesial avdelinger. Ledelse og arbeidsfordeling, er avklart og akseptert. Marinens ansvarsområde er sjø og politiets ansvarsområde er land. Når skarpe oppdrag oppstår, er de operative vaktavdelinger i forsvaret klar til å samarbeide med politiet, med øyeblikkelig virkning. De er og tilgjengelig til andre oppdrag politiet ønsker.

Fortsettelse følger: Miniserie i 5 deler.