Forskjellsbehandling i «rettsstaten» Norge, i klar strid med grunnloven!

Publisert 7.2.2024
Foto: Sfm.no

I 2014, i forbindelse med feiringen av landets 200 års jubileum, ble også grunnlovens § 98 endret. Man ville med endringen sette ekstra fokus på forskjellsbehandling som overhodet ikke må forekomme i en «rettsstat». Det er jo det siste Norge hele tiden har hevdet å være. Så langt har man fortsatt ikke fått det til – ser det ut for.

I de senere årene har det kommet for dagen at «rettsstaten» Norge har begått flere stygge justismord. Men det er kun straffesaker det er blitt fokusert på. Justismord eller grove justisfeil som bevislig også har blitt begått i sivile saker, holder fortsatt medier og maktapparatet munn om. Sfm.no spør om hvorfor slik forskjell?

Pålagt å neglisjere?

Man bør ikke prøve på å hevde at det ikke forekommer grov forskjellsbehandling i så vel sivile saker som i straffesaker. Justismord (justisfeil) er like alvorlige i en sivilsak som i en straffesak. «Rettsstaten» vil mer enn gjerne påstå at slike saker ikke er like. Den kan ikke begå en større feil å komme med en slik påstand. Likheter finnes.

I mange sivile saker som er blitt ført for norske domstoler, særlig i saker omfattende barnevern, er det bevislig begått flere straffbare handlinger. Er landets domstoler pålagt å neglisjere slike forhold? Vi kan kort nevne bevis som er framlagt, og hvor innholdet kunne dokumenteres å være både feil og inneholde svært alvorlige falske anklager.

Straffbare forhold følges ikke opp

Når en dommer selv oppdager, eller gjøres uttrykkelig oppmerksom på av en part, at det faktisk er blitt begått straffbare forhold i en sivil sak, så skulle man i en «rettsstat» da forvente at slike forhold blir undersøkt og fulgt opp juridisk. De blir ofte ikke lagt vekt på, og blir i mange tilfeller ei heller tatt med i dommene fra «rettsstaten».

Ett eksempel: I en sivil sak mot staten, ble det også lagt fram offentlige bevis for at det hadde forekommet straffbare handlinger fra det offentliges side. Intet ble fulgt opp fra dommerens side, og som lot staten vinne uansett. Den norske «rettsstaten» har siden fått flere dommer mot seg i Strasbourg. Har de hjulpet? Svaret er et klart NEI!

Må kunne prøve sivile saker på nytt

En gjenopptakelseskommisjon for sivile saker er nødvendig å få lovfestet. En «rettsstat» (?) kan ikke være bekjent av, og mot bedre vitende, bryte landets grunnlov. Hverken staten eller kommuner har rett til å bryte grunnloven for å tekkes egne interesser. Åpenbare justis- og saksbehandlingsfeil må kunne prøves på nytt.

Norge er blant de beste til å anklage andre land for brudd på menneskerettigheter. Når det gjelder rene maktovergrep mot egen befolkning, da er det ofte ikke snakk om å hverken beklage eller rette opp.  Derfor, og med hjemmel i grunnloven, må en gjenopptakelseskommisjon for sivile saker opprettes. Og det bør skje raskt!

Jan Hansen, ansvarlig redaktør.
Frilansjournalist MNJ/IFJ.