Grunnpensjonssaken: En foraktfull behandling og simpel uthalingsteknikk!

Publisert 17.9.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Illustrasjonsfoto: Colourbox (Innfelt sfm.no)

Sfm.no har fått flere henvendelser fra lesere i forbindelse med saken som gjelder den lovstridige samordningen av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjons- og trygdemottakere. Ut fra det sfm.no vet pr. dags dato, vil det ifølge Trygderetten foreligge et svar/avgjørelse i løpet 6-9 måneder fra denne mottok saken. Dette gjelder en enkeltsak som skal prøves ut rent rettslig, men som selvsagt vil skape presedens for alle liknende forhold.

Det politiske Norge er fullstendig klar over at både samordningen og en stadig underregulering av folks pensjoner, er direkte lovstridig – særlig hensett til grunnloven. I samme forbindelse er begge forhold også i strid med ”lov om samordning” samt ”lov om folketrygd”. Stortinget er allerede godt kjent saken. Leder for Arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg, har bedt om å bli holdt løpende orientert om den videre utviklingen.

En foraktfull behandling

Sfm.no ble nærmest sjokkert etter at saken var blitt forelagt Oslo Tingrett i form av en stevning. Det saksøkte Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), kunne i sitt tilsvar (via Regjeringsadvokaten), fortelle tingsretten at denne ”ikke hadde kompetanse til å behandle saken”. Saken ble derfor henvist til NAV, dog etter at det ble inngått forlik mellom saksøker og ASD ved Regjeringsadvokaten, hvor sistnevnte nærmest garanterte for behandling hos ”kompetent” instans. Men bare les videre hva som har hendt i etterkant. Det er en skandale og en nærmest foraktfull behandling.

Oppsummering av saken:

1. Sfm.no oppdager våren 2014 den lovstridige samordningen.
2. ASD ved daværende statsråd Robert Eriksson kontaktes.
3. ASD avviser blankt at det forekommer lovstridigheter.
4. ASD blir stevnet for Oslo Tingrett.
5. Oslo Tingrett meddeler at de ikke kan behandle saken grunnet tilsvaret fra ASD.
6. Saken havner da som en sivil klagesak til Nav.
7. Nav avslår klagen.
8. Saken ankes videre til NAV klage.
9. Nav klage avslår anken.
10. Saken ankes videre til Nav klageinstans.
11. Nav klageinstans avslår anken.
12. Saken ankes så til Trygderetten, og det er status pr. 1.9.2018
13. Trygderetten bekrefter mottak, og meddeler en behandlingstid fra 6 til 9 måneder.

Simpel uthalingsteknikk

En avgjørelse fra Trygderetten, dvs. dersom denne skulle gå i disfavør for klager, kan ankes videre til Borgarting Lagmannsrett. Men sfm.no spør allerede i forkant om denne da er bedre ”kompetent” til å behandle saken enn tingsretten, og med bakgrunn i sistnevntes meddelelse av ”innkompetanse”.

Det er å håpe at Trygderetten også ser hva som er galt, og derfor retter opp lovstridighetene. ASD kunne ha gjort det samme – på eget initiativ, ved å vende seg direkte til justisdepartementets lovavdeling, men valgte i stedet å bruke en simpel uthalingsteknikk, og som ikke er ukjent i det norske ”udemokratiske” byråkratiet. Man valgte i stedet å vise ren forakt overfor dem saken angår, nemlig gifte og samboende pensjonister og trygdemottakere i både inn- og utland. Samtidig godtar ASD at andre i Norge, og i samme situasjon, ikke rammes av slik urett. Hva sier grunnlovens § 98 da?

Sfm.no følger opp saken!