Grunnpensjonssaken til Trygderetten!

 

Publisert 3.1.2018

Av redaksjonen i sfm.no
Illus.foto: Colourbox

Det var den 15.12.2017 at NAV klageinstans avslo klagen i den sivile delen av denne saken som sfm.no har omtalt tidligere. Den 2.1.2018 ble avslaget påanket sendt instansen som avslo klagen, for videre ekspedering til særdomstolen ”Trygderetten”.

Igjen belyser Samfunnsmagasinet i klartekst hva vi og ganske mange tusen berørte, mener er galt med hele samordningen av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjons- og trygdemottakere. Utdrag fra gjeldende lovverk er gjengitt i kursiv stil. Vi begynner aller først med hva som står nedfelt i Norges Grunnlov § 98. Denne ble endret i år 2014.

Norges grunnlov § 98

Alle er like for lova.

Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.

Dernest vises det til lov om samordning hvor en helt klart usakelig forskjellsbehandling også framkommer.

Lov om samordning

§ 1.
1. Denne lov gjelder samordning av ytelser som en person kan få samtidig fra to eller flere av følgende pensjonsordninger og trygder:

a. Tjenestepensjonsordning som er fastsatt ved lov eller vedtak av Stortinget, eller som er fastsatt av kommuner og fylkeskommuner for kommunale og fylkeskommunale tillitsmenn, tjenestemenn og arbeidere, herunder pensjonsordning som yter avtalefestet pensjon som tas ut mellom 65 og 67 år.


  1. Personskadetrygd fastsatt ved lov.

  2. Ytelser fra folketrygden.

  3. Offentlig pensjonsordning som yter avtalefestet pensjon før fylte 65 år som det kan godskrives pensjonspoeng for etter folketrygdloven § 3-19. Det samme gjelder pensjonsordning som yter avtalefestet pensjon i privat sektor mellom 62 og 67 år etter overgangsordningen i AFP-tilskottsloven kapittel 4.
  4. Pensjonsordning som yter avtalefestet pensjon i privat sektor etter AFP-tilskottsloven kapittel 2, jf. kapittel 3.

    Så vises det videre til lov om folketrygd § 3-2, og som helt klart ikke overensstemmer med lov om samordning § 1.1.

    Lov om folketrygd grunnpensjoner
    § 3-2.Grunnpensjon

Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.


Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

Full grunnpensjon utgjør 100 prosent av grunnbeløpet.

Full grunnpensjon utgjør likevel 90 prosent av grunnbeløpet dersom pensjonisten lever sammen med en ektefelle

a. som får uføretrygd eller alderspensjon,

b. som får avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19, eller

c. som har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.

I tillegg til de personene som er likestilt med ektefeller etter § 1-5 skal bestemmelsene i fjerde ledd også gjelde for samboerpar som har levd sammen i 12 av de siste 18 månedene. Full grunnpensjon utgjør 90 prosent av grunnbeløpet også når pensjonistens samboer får pensjon eller overgangsstønad etter kapittel 16 eller 17.


Merknader:

Både Stortinget og dagens regjering er kjent med at fra den 1.1.2015, ble alle pensjoner og trygdeutbetalinger regnet som vanlig lønnsinntekt og ble skattet der etter. Ut fra gjeldende norsk lov, er det ikke tillatt for staten å samordne lønnsinntekter for noen fordi at de er gifte eller bor sammen.

I folketrygdlovens § 3-2 framkommer det helt tydelig også en direkte misvisende tekst. Slik det er i dag, så fratas ikke alle pensjonister eller uføre noe av sin grunnstønad dersom samboer eller ektefelle er i lønnet arbeid. Hvorfor da en slik urett og forskjell?

Samtidig er det særdeles viktig å merke seg at all pensjon og trygd ble skattet som vanlig lønn inkludert trygdeavgifter, som for alle ordinære arbeidstakere fra og med den 1.1.2015. Det er videre svært viktig å notere seg at yrkesskadde ikke skal tape noe som helst på sin inntekt. Det gjør de i og med en samordning, og dersom den yrkesskadde lever sammen med en ektefelle eller samboer som mottar pensjon eller trygd. Den yrkesskadde straffes derfor ekstra av nevnte årsak. Staten foretar seg en klart lovstridig handling ved å avkorte grunnpensjoner (pensjoner). Avkortningen kan best sees på som ulovlig tvangsbeslag av andres midler – gjort i vinnings hensikt! Rent moralsk bør staten bli forpliktet til å tilbakebetale den inndratte delen av grunnpensjonene med renters rente, og gjeldende både gifte og samboende fra den 1.1.2015.

Hvor lang tid Trygderetten vil bruke på å se om den eventuelt kan behandle en sak som denne eller ikke, er vanskelig å si pr. dags dato. Det er igjen viktig å påpeke at hele ansvaret for denne skandalen ikke ligger hos NAV, derimot hos Arbeids- og sosialdepartementet. Sfm.no kan bekrefte at NAV har gjort det som etaten kunne gjøre iht. gjeldende regelverk. Det er jo nettopp regelverket det er noe fundamentalt galt med. Det var det ansvarlige departementet ASD som i sin tid sendte saken nedover i sitt eget underordnede system, til tross for at departementet var vel vitende om at NAV ikke kunne behandle en slik sak. Dagens statsråd for det aktuelle departementet kommer fra Høyre. Sfm.no kan i skrivende stund bekrefte at det vil skje ting i saken allerede i starten på det nye året.
Sfm.no følger opp saken.