Hvem har gitt mediene munnkurv?

Publisert 22.5.2019
Foto: Colourbox

Saken om Statens direkte tyveri av 10% av gifte/samboende pensjonisters opparbeidete pensjoner, har vært grundig og veldokumentert i Samfunnsmagasinet i flere år. Der har vært fremlagt detaljert dokumentasjon som helt klart viser at dette skattetrekket er direkte lovstridig ut fra dagens skattelover.

Man vet at Samfunnsmagasinet leses av rikspolitikerne og av mediafolk generelt. Alle som er noenlunde våkne vet at saken er en varm potet. Norske medier – så vel radio/TV og avisene, har gjennom årene vært utrolig flinke til å referere nyhetsstoff fra bl.a. Klassekampen og andre høyst partiske medier – medier som temmelig mange ikke ønsker å ta så svært alvorlige og pålitelige en del sammenhenger.

Saken om nevnte pensjonstyveri – for det er faktisk nettopp det dette er – har hittil vært fortiet fullstendig i alle medier. Normalt skulle en slik sak som angår titusener av pensjonister, nærmest vært sensasjonelt stoff som også kunne blitt til sensasjonelle debatter. Men slik er det ikke i denne saken. Ikke en eneste avis og heller ikke NRK eller TV2 har nevnt saken med ett eneste ord. De vet nok om den, men her er det noe som skurrer temmelig sterkt! Det er en såkalt ikke-sak som en eller annen «overordnet» person eller instans, har gitt klar beskjed om ikke må sive ut til allmennheten. For hvorfor har ikke en eneste avis sluppet ut noen stikkord? De må – alle som en – ha fått munnkurv fra sentralt hold.

Men omsider er saken begynt å sige i riktig retning – mot offentlighet og sannsynligvis, men også mot en juridisk avgjørelse som politikerne ikke kan stoppe – hvis lov og rett fortsatt gjelder her i landet! Det er mange benevnelser som kan settes på denne saken; – det synes klart at den er en hyss-hyss-sak – hovedsakelig fordi den til de grader er så lovstridig både i forbindelse med skatteloven og Grunnloven, at man med en viss rett kunne stemple dem som i sin tid godtok nevnte pensjonist-ran – for kriminelle. Noe som er ulovlig er jo faktisk kriminelt!

I høst kommer saken for dagen i sin fulle bredde, og da bør jo mediene svare for hvorfor de gjennom mange år har fortiet saken for allmennheten! Det kan kanskje bli vanskelig å forklare…….!   Hva med medienes plikt til å informere og formidle?

Wilfred Høsteland

Redaktørens merknad: Kanskje burde man sende forslag til Norsk Presseforbund om å skrive om pressens egen ”vær varsom-plakat”. Dette sier plakaten i sitt første avsnitt (gjengitt i kursiv stil):

1. Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Det er utrolig trist å notere seg hvor ofte det syndes mot denne plakaten. Det hele ser så pent og rettferdig ut på trykk, men igjen var det dette med å praktisere det man trykker og ofte holder foredrag om. Red.