Oppdatert 26.4.2023. Oppdatert 29.3.2024.

Kjære leser og innsender! (English version below).

Samfunnsmagasinet (sfm.no) er et helt fritt og parti-uavhengig nettmagasin. Vi er et av landets eldste og har vært kontinuerlig i drift helt siden 1.1.1998. Samfunnsmagasinet er sterk tilhenger av presse, ytringsfriheten, ikke minst kildevernet.

Vi driver med allmenn journalistikk, og publiserer også ytringer og meninger om ulike forhold som omfatter hele vårt samfunn. I noen tilfeller tar vi også inn utenriks-stoff. Dette har vi begrenset til å omfatte våre nordiske naboland samt EU og EØS land.

Samfunnsmagasinet følger til enhver tid de etiske regler som står oppført i Pressens Vær varsom-plakat. Innlegg, meninger, leserbrev, artikler o. lign. som vi velger å ta inn, behøver ikke å være i samsvar med vårt redaksjonelle syn. Vi forbeholder oss dog retten til å korrigere (omskrive) innhold om det ansees nødvendig. Innlegg, meninger, leserbrev, artikler som er direkte hatefulle, sterkt personkrenkende eller rasistiske, blir blankt avvist.

Sfm.no har intet ansvar for innhold på eksterne nettsteder som vi eller dere måtte ønske å lenke til. Dersom en innsender ønsker å vise til et eksternt nettsted i ulike sammenheng, så ber vi vennligst om at slike linker plasseres på slutten av meldingen/brevet/artikkelen. Sfm.no avgjør likevel om slike linker tas med.

Feltet nedenfor kan benyttes til innsendelse i stedet for å bruke e-post. Større saker og saker med vedlegg, ber vi vennligst om blir sendt oss på e-post: [email protected]. Du kan skrive inntil 2000 tegn i feltet nedenfor. Vi gjør også oppmerksom på at alle, og helt uavhengig av om vår e-postadresse eller vårt kontaktskjema blir benyttet, så ber vi vennligst om at du oppgir korrekt navn og telefonnummer. Dette gjelder også den som ber om å få være anonym eller skrive pseudonymt.

OBS! Ved å sende inn dette skjema har du godtatt våre betingelser. Ikke skriv personlige og/eller sensitive opplysninger i dette kontaktskjemaet. Bruk da i stedet vår sikre e-post adresse [email protected].

Velkommen til oss!

Vennlig hilsen redaksjonen.English Version. (You can write to us in English).

Dear reader and submitter!

Samfunnsmagasinet (sfm.no) is a completely free and party-independent online magazine. We are one of the country’s oldest and have been in continuous operation since 1 January 1998. The society magazine is a strong supporter of the press, freedom of expression, not least the protection of sources.

We engage in general journalism, and also publish statements and opinions on various matters that encompass our entire society. In some cases, we also take in foreign material. Samfunnsmagasinen follows at all times ethical rules. Posts, opinions, letters to readers, articles etc. which we choose to include does not have to be in accordance with our editorial view. However, we reserve the right to correct (rewrite) content if deemed necessary. Entries, opinions, readers’ letters, articles that are directly hateful, highly offensive or racist will be flatly rejected.

Sfm.no has no responsibility for content on external websites to which we or you may wish to link. If a submitter wishes to refer to an external website in various contexts, we kindly ask that such links be placed at the end of the message/letter/article. Sfm.no nevertheless decides whether such links are included.

The field below can be used for submission instead of using e-mail. Larger cases and cases with attachments, please send us by e-mail: [email protected]. You can write up to 2000 characters in the field below. We would also like to point out that everyone, and regardless of whether our e-mail address or our contact form is used, we kindly ask that you provide your correct name and telephone number. This also applies to those who ask to be anonymous or write pseudonymously.

ATTENTION! By submitting this form, you have accepted our terms and conditions. Do not write personal and/or sensitive information in this contact form. Then use our secure e-mail address [email protected] instead.

Welcome to us!
Sincerely, the editors.

FORM FIELDS
Fornavn = First name
Etternavn = Family name
E-post = E-mail
Telefon = Phone
Melding = Your message

Contact Form Demo