Korona-pandemien krever mer norsk satsing på forskning

Publisert 18.5.2020
Foto: Colourbox

Demokraten mener bestemt at Norge må bygge et robust næringsliv og et konkurransedyktig Norge etter korona, må vi derfor stimulere til forskning av høy internasjonal kvalitet. Grunnforskningen er et fellesgode av stor betydning for Norge, og skal derfor sikres tilstrekkelige ressurser, og være fri og uavhengig. De offentlige bevilgningene må være langsiktige og forutsigbare for å skape høy kvalitet i forskningen.

Anvendt forskning omformer ny kunnskap og innsikt til økonomiske salgbare produkter. Det er en sammenheng mellom satsing på forskning, utvikling og innovasjon, og vekst i økonomien. Et tettere samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner er derfor meget viktig, og noe Demokratene vil jobbe for og stimulere til er:
• Sikre grunnforskningen i Norge gode og langsiktige rammer.
• Forenkle byråkratiet rundt søknad om forskningsmidler.
• Identifisere kunnskapsområder der Norge er verdensledende, og sette inn større ressurser her.
• Vurdere skattefradrag ved gaver eller investeringer som gis til FoU-baserte bedrifter og grunnforskning etter nærmere fastsatte regler.
• Være et foregangsland på forskning innen fossile og fornybare energikilder.
• At tildeling av forskningsmidler også skal baseres på resultatmåling og prosjektevaluering.

Vidar Kleppe Fylkestingsrepresentant for Demokratene