Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder

Publisert 17.6.2019
Tekst og foto: OVA

Drikkevann er et brennhett tema i mange av landets kommuner – store og små, i sør og nord. Saken er at altfor mange kommuner mangler nok drikkevann fordi befolkningsveksten har vært høyere enn prognosene tilsa. Og dessuten har gamle, «gode» vannkilder vist seg å være upålitelige når temperaturer og nedbørsmengder oppfører seg slik de for eksempel gjorde i hete-/tørkesommeren 2018.

Alle kommuner er nå pålagt å sørge for at det finnes reservevannsløsninger dersom dagens hovedvannledning og vannbehandlingsanlegg skulle svikte – det være seg av tørke eller av teknisk sammenbrudd. Og nå leter man i nærområdet etter flere drikkevannsmuligheter. Men selv om Norge er et vannrikt land, kan det være langt å gå, og det tar mange år og mange kommunale penger å etablere rørledninger og anlegg når først beslutningen er tatt. Men aller først må man prosjektere og legge frem planer og budsjetter for en politisk beslutning.  Det krever også tid og kompetanse ikke alle kommuner rår over.

Rogaland

er kommet et godt stykke på vei med å etablere alternativ drikkevannstilførsel, og har jobbet med forarbeid og prosjektering av ny drikkevannskilde og ny transportledning i flere år.

13 av Rogalandskommunene har gått sammen om å tilrettelegge vann og avløp gjennom et interkommunalt selskap som heter «IVAR». (I=Interkommunalt, V=Vann, A= Avløp, R=Renovasjon»).

Dette selskapet har hovedkontor på Mariero i Stavanger. De skal sørge for disse tjenestene til 320 000 innbyggere – en befolkning i vekst.  IVAR sørger for utbygging, vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpsnettet og eier og driver 5 vannverk. En ny vannledning fra Langevatn i Gjesdal kommune til Tjensvoll i Stavanger er nå langt på vei ferdig prosjektert og regulerinsplaner legges ut til høring i disse dager.

3 mil med rør

Det er snakk om en rørledning på totalt nær 33 kilometer i dimensjonene 1200 – 1400 m.m. – et stort prosjekt i nasjonal målestokk. Prosjektleder for den nye vannkilden er Jonn Egil Berget. Han fremlegger prosjektet til høring nå, og håper å komme i gang med anleggsarbeidet allerede våren neste år.

– Vi er nå i gang med arkeologiske undersøkelser og grunnundersøkelser og håper på rask behandling av den reguleringsplanen som legges nå, sier han.