Mye kan forandres i Norge

Publisert 9.10.2017

Av John G. Johnsen
Foto: Samfunnsmagasinet

Jurister, uten erfaring fra feltarbeid og skarpe oppdrag, er juridiske rådgivere i en egen lov avdeling i eller utenfor politi organisasjonen. Jurister og byråkrater, deltar ikke i utvelgelsen av ledere i politiet. At de kommenterer, er akseptabelt. Er politiorganisasjonen innbyggernes departement uenig, er kommentaren verdiløs.

Forsvaret reetableres til en seriøs kampstyrke. Det nye forsvar er et forsvar av Norge, ikke en invasjonsstyrke mot andre land. Det beste forsvar er et lett bevegelig dybdeforsvar. Oppgaven er å ødelegge angripers transport utstyr etter grensepassering, frem til NATO styrker deltar i kampen mot invaderer. Om dagens moderniseringsvalg er det ideelle vurderes og beholdes eller forandres. Forsvarets andel av statsbudsjettet er tre prosent eller mer i de nødvendige år til den seriøse kampstyrke er etablert med alt nødvendig utstyr.  

Luftforsvaret får nye fly, til en enorm totalkostnad. Er bombefly som ikke kommer tilbake når de angriper invaderer? Det tenkte land som invaderer Norge vet og planlegger med tyngde nok til å fjerne flyene i startfasen. Det som møter invasjonsstyrken, er et lett og effektivt, mobilt dybdeforsvar som uskadeliggjør raketter, fly, tanks og armerte personellvogner frem til NATO styrker er med i kampen. Det gjør vi billigst med betydelig antall mobile kort og langdistanse våpen som erstattes under tilbaketrekning. Imellom 5 og 10 fly kontroll av luftrom, til NATO og FN oppdrag burde være mange nok for Norges forvar. Det endelige valg av forsvarsutstyr, avgjøres av fagspesialistene, de som risikerer livet i forsvaret av landet. Vi utvider lokal produksjon og vedlikehold av forsvarsutstyr i samarbeidet med naboland.

Hver region etablerer egne spesialavdelinger som de nåværende eller større. Heimevernet utvides til anbefalt størrelse. Verneplikt for alle utvides til 18 måneder. Opplæring i avansert utstyr og tjenestetid som utplassert, er 18 måneder nok?

De som vurderer å slutte etter førstegangstjeneste, uten 9årig skole og fagdokumentasjon, sluttfører 9årig utdannelse i forsvaret og deretter en fagutdannelse industrien trenger, før de permitteres fra forvaret. De som avslår å sluttføre utdannelse og en fagutdannelse, trenger en inntekt fra det private næringsliv, eller samfunnsnyttig arbeid som er et midlertidig tilbud før arbeid i en privat bedrift som produserer skattbare verdier. Ønsker de egen familie og barn, aksepterer de fagutdannelsen i forsvaret med lønn under utdannelsen og deretter arbeid i private og offentlige organisasjoner. Velger de et kriminelt liv, har valget en ubehagelig bakside.

Skattesystemet forenkles. Det viktige for stat og regioner er at den nødvendige mengde skatt og avgifter er tilgjengelig, til enhver tid. Reduseres det offentliges inntektsbehov, reduseres inntekten eller overskuddet plasseres i et reservefond. Stiger utgiften, tiltrer reservefondet til det er nesten tomt. Utvidet skatt er igangsatt før reservefondet er tomt.

Den siste internasjonale finans og bank krisen er skapt av uendelig grådige ledere i Amerikanske banker, Wall Street og medhjelpere. Deres umettelige grådighet på mer penger i egen lomme skal ikke oppleves igjen, i Norge.

En bank i Norge er todelt. Den ene er til innskudd, ulovlige å bruke til spekulasjon. Den andre er innskudd innskyter tillater banken å spekulere med. Spekulerer banken med penger fra den spekulasjonsfrie avdeling, er det bankes styre, konsernledere, ledere og ansatte ansvarlig for tapet. Det er ulovlig å etablere tapsforsikring mot spekulasjonstap, med innskyternes penger. Er ikke spekulasjons avdelingens avkastning høyere enn den beste renteavkastning, er det bankens administrasjon og handlernes private ansvar å dekke innskyternes tap, før bonus til involverte i tapet. De finansorganisasjoner som ikke aksepterer forutsetningene, mister driftstillatelse og avvikles.

Det vurderes om husbanken etablerer en spekulasjonsfri innskuddskonto.

Finansiering av ny teknologi og arbeidsplasser. Etter vurdering av ide, teknologi og marked, er en statlig eierandel i firmaet en økonomisk starthjelp. Forutsetningen er et moderat lønnsnivå i nødvendige år og at overskudd, reinvesteres i firmaet. Når bedriften har en solid økonomisk plattform, selger staten aksjeandeler og investere inntekten i nye firmaer i etableringsfasen. Staten kan og beholde en aksjeandel.

Det offentlige og private næringslivs prioritet er å samordne finansieringen av eksportindustrien til større kapasitet og nye bedrifter med nye produkter vi kan eksportere og skattlegge, til fordel for statsbudsjettet. Det arbeidet avsluttes ikke før statsbudsjettets inntekter og utgifter balanserer. I krisesituasjoner er statsbudsjettet taperen, kun nødvendige oppgaver prioriteres frem til balansen er gjenopprettet.

Høyesterett er organisasjonen som avgjør prinsipielle saker. I den politiske korrupsjonssaken har samtlige dommere konsekvent tilsidesatt og vandaliser loven i deres iver etter å beskytte politikerne mot lovens straffeforfølgelse. Organisasjonen i nåværende form og innhold avvikles og dommerne fjernes samtidig med politikerne til soning. Organiseringen av den nye høyesterett avventes til innbyggernes nye departement er etablert.  

Den første vurdering i en rettssak utføres av en tingrettsdommer og to utvalgte innbyggere, de avgjør doms utfall. En part er uenig og anker til høyere domstol. Saken ender tilslutt i høyesterett.

Problemet til høyesterett i denne og andre saker har dokumentert at de har et lovtolkings problem. Flere ganger er deres tolkninger, underkjent i Strasbourg. Hvor mange ganger de har feiltolket loven, uten å bli sendt til Strasbourg, er ukjent. At dommerne i Høyesterett lov forståelse resulterer i feiltolkninger og feil dom, er en uakseptabel rettskatastrofe. Kun de som anker til domstolen i Strassburg, får avklart kvaliteten på domsavsigelsene. At vårt øverste doms faktisk feiltolker loven, bekrefter at Norges Lover i nåværende form er ubrukelig. Antall sider i boken dokumenterer at resultatet er en tåke av selvmotsigelser.

Advokater med de mest fantasifulle påstander, er de best betalte og vinner. At fantasifulle påstander er den korrekte lovtolkning, er særdeles tvilsom. En usikker dommer som skal dømme etter tåkeboken med lover som er i konflikt med andre lover, har stor mulighet til å frikjenne lovbryter og straffe den uskyldige. En ting er klart, boken i nåværende form og innhold er en ubrukelig og uakseptabel bok. At Norges jurister ikke offentlig har reagert og krevd klarere lovtekst for hundre år siden, er underlig, har de personlige økonomiske fordeler av tåkeboken Norges lover? Boken kan enkelt defineres som juristenes personlige gull gruve.

Advokater og andre medhjelpere som skaper skattekonstruksjoner som forskjellsbehandler en norsk og en internasjonal bedrift, mister juss bevilgningen og straffes tilstrekkelig til at de unngår tilsvarende konstruksjoner en gang til.

Norges Lover moderniseres radikalt. Ny lovtekst er enkel og lett forståelig, av potensiell lovbryter. En ny lov er todelt, en forutsetning og et resultat. Forutsetning er lovbrudd. Resultatet er straffen. Første gangs lovbrudd, 3 måneder betinget, samfunnstjeneste eller ubetinget. 2. gangs lovbrudd, dobles straffen til 6 måneder ubetinget. 3. gangs lovbrudd, dobles straffen til 12 måneder. Hvert nytt lovbrudd dobler den siste straff. Etter siste straff, har personen har avsluttet sitt kriminelle levesett eller er fjernet fra det offentlige rom. Det resultatet er det lovbryter som avgjør. Hver ny lov, sletter en eller et større antall gamle lover. De føres inn i den nye, Norges lover, alfabetisk. Lett å finne og vurdere av lovbryter.

Internasjonale firmaer som har utnyttet Norges natur og menneskelige resurser og som har brukt skattetilpassede regnskaper med tilnærmet null i skattbare inntekter. Omsetting vurderes 10år tilbake og etterlignes med samme skattesats norske firmaer. Før arbeidet starter, offentligjøres at staten har tatt pant i selskapets verdier og årsaken. Det er og tatt pant i firmaets advokat, revisor og regnskapsmedhjelperes verdier. Involverte i salg av pantsatte verdier, er medhjelpere i skattesvindelen med fellesskapets penger.

Firmaer etablert i skatteparadis, får ikke utvinningstillatelse av naturresurser. De som allerede har tillatelse, mister tillatelsen, hvis de ikke tilpasser seg de nye forutsetninger. Driftstillatelse kan ikke selges, den tilbakeføres til stat og region.

Driftstillatelsesavgiften av naturresurser, som er i flere regioners land og sjøområde, fordeles imellom region og stat.