Om regional filmstøtte i Trøndelag

Publisert 11.5.2022
Foto: Sfm.no

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre og Trøndelag fylkesting, etterlyser i et innlegg i SamfunnsMagasinet (06.05.22) regional finansiering til en dokumentar som handler om motstandskampen i Trøndelag under krigen. Filmprosjektet er basert på Tor Buschs bok «Motstandskamp fra Trondheim». Et produksjonsselskap fra Viken fikk i fjor høst avslag om støtte fra Midtnorsk filmsenter til dette prosjektet. Nilsen argumenter i innlegget for at Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune bør delta i finansieringen av filmen på andre måter.

Uten å gå nærmere inn på det konkrete prosjektet ønsker jeg å benytte anledningen forklare litt mht. Midtnorsk filmsenters prioritering av tilskuddsmidler.

Ifølge Nilsen er årsaken til at filmen ikke ble prioritert for støtte av filmsenteret, at «Midtnorsk filmsenter bruker statlige midler til å utvikle en sterk regional filmbransje og prioriterer derfor filmer med høy filmatisk kvalitet som i tillegg har potensiale til å slå gjennom internasjonalt. Mindre filmer som primært er rettet mot å ivareta kulturelle og historiske verdier i regionen har vanskelig for å nå opp under slike betingelser

Nilsen har helt rett i at Midtnorsk filmsenter i tildelingen av midler legger stor vekt på å utvikle en sterk og bærekraftig film- (og dataspill-)bransje i Trøndelag. Graden av regional tilknytning for nøkkelpersoner i prosjektet, samt produksjonsselskapet som søker, har stor betydning for filmsenterets prioritering og vurdering mellom de ulike søknadene.

Det er kostbart å skape dataspill og film. Internasjonal medfinansiering og distribusjon er for mange selskap viktig for den økonomiske bærekraften og for å kunne nå sine kunstneriske mål. Derfor er det for mange avgjørende å «slå gjennom internasjonalt». Men slike ambisjoner er ikke en betingelse for å bli prioritert for støtte av Midtnorsk filmsenter.

Det er også en misforståelse at høy filmatisk kvalitet som har internasjonalt potensial, står i et motsetningsforhold til film med regional tematikk. En sterk tendens i tiden er nærmest motsatt. Store globale strømmeaktører uttrykker økende behov for lokalt innhold. Det er ikke lenger bare nordmenn som med letthet leser undertekster. De siste årene har Midtnorsk filmsenter gitt tilskudd til flere trønderske kort- og dokumentarfilmer med regional tematikk som har markert seg sterkt på verdens aller største og mest prestisjefylte internasjonale filmfestivaler.

Offentlig støtte til audiovisuelle produksjoner er et knapphetsgode. I 2021 behandlet Midtnorsk filmsenter totalt 80 søknader som til sammen søkte om 17,8 millioner kroner i støtte. 38 prosjekt ble innstilt og fikk samlet innvilget knapt 7 millioner kroner i tilskudd. «Motstandskamp fra Trondheim» var dessverre ikke et av dem.

Vurdering og prioritering av prosjekt innenfor hver søknadsrunde baseres på en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske og tekniske hensyn. I tillegg legges det vekt på regional tilknytning i skaperleddet. Det at et prosjekt ikke får støtte fra Midtnorsk filmsenter, betyr ikke at det er dårlig, men at andre prosjekt i den aktuelle søknadsrunden ble prioritert høyere.

Eli Gjerde, daglig leder ved Midtnorsk filmsenter