Oppdrettsnæringen i havet og forurensing

Publisert 19.3.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er mange typer oppdrettsnæringer hvor sjø og hav er en del av oppdrettsnæringen. Som regel gjelder det laks, ørret og regnbueørret. Nå har man også funnet ut at algeoppdrett skal være et nytt satsingsområde, hvor man nærmest stenger av en av havstrømmene/ tidevannsstrømmene som folk har ferdes i i generasjoner for å komme seg ut på selv-funnede fiskepasser, altså fiskemeer(om noen vet hva det er for noe)..

Så har man steder der dette gigantanlegget nå skal utbygges i stor stil, på steder som selv staten har satt som vernede områder, men likevel så får store selskaper tillatelse til forurensinger i en størrelsesorden som man ikke før har sett tidligere. Særlig rammer dette annen fiskeyngel som har sine faste gyteplasser som «på grunt vann» er ypperlige steder for formeringen av annen fisk som torsk, sei, kveite, sil, og annet som rødlistede fuglearter lever av, fuglearter som nå er nesten borte enkelte steder som følge av oppdrettsnæringens hyperaktive inntjeningsiver.

Kan nevne en slik fjordarm i Nord-Norge som nå er særlig utsatt, Sagfjorden nord for Steigen i Nordland. Hele området rundt Husøyvær og  øyene rundt hvor det før bugnet av et yrende fugleliv som våtmarksfugl og sjøfugl som Gulnebb-blom (nær truet),Fiskemåke, (nær truet), makrellterne,(sterkt truet), teist, sjøorre, horndykker, havelle, ærfugl, gråstrupedykker, storskarv, sangsvane, siland, m.fl. Denne faunaen skal altså store oppdrettsanlegg ødelegge og nærmest utrydde til fordel for egen inntjening. Samtidig så tilfører dette enorme ødeleggelser hva omhandler slam og forurensing fra disse gigantanleggene som nå planlegges der og som firmaet Cermaq nå har fått statsforvalterens medhold for å iverksette i et område som staten har satt av som verneområde i sjø og hav.

Det er skremmende at slike kapitalkrefter skal få dure frem med kapitalen som talerør når andre som ønsker å tilrettelegge for evt. egen virksomhet skal stoppes med grunnlag i et NLF-område??Jeg vil spørre hva skal man med slike innretninger som dette med NLF, når dette bare får relevans for privatfolk, mens kapitalsterke får gjøre som de vil?? Man snakker om verneområder i samme område for de private, men nevner ikke dette med en bokstav når det gelder oppdrettsanlegg som forurenser i store mengder. Det har vært undersøkt med undervannskameraer og man skal ha funnet store fjell med slam under merrene til oppdrettsanlegg i omtalte område, og flere har protestert, hele tretten protester ikke blitt tatt til følge.

Som en av oppsitterne på den største øyen i området Husøya har jeg i flere år sett at når man skal ut for å trekke dagens middagsfisk av det man måtte få så har man sett deformert torsk, og selv stor sei full av lakselus.. og det frister ikke til et godt måltid. Nå står storseien for tur til å utryddes av dette gigantanlegget som firmaet Cermaq nå har planlagt lagt ut like i nærheten av Husøyværet i sin helhet.. Hvor langt sørover mot Steigen har de tenkt å eventuelt utvide senere, det sier man ikke noe om??? Altså da vil hele Sagfjorden ødelegges for fjordfiskere og for «småfiskeflåten» generelt.

Man skulle nok tro at når staten tyr til en inngripen overfor forurensing og at man da verner et område i dette området i sin helhet, så skulle dette også gjelde for oppdrettsnæringen som for andre. Men nå er dette åpnet opp for fritt å forurense fra en stor oppdrettsaktør, men rydder man underveis. Neppe. Man blir litt betenkt når selv kommunen ( i dette tilfellet Hamarøy kommune) dette anlegget er etablert i ikke legger inn protest når man selv har fått de samme dokumentene som de fleste mottok fra staten for to år siden hva omhandler dette vernede område, da ser man at noen sover i timen! Man må nok da si at selv statsforvalteren også er blind på begge øya!!

Ellinor Nerbø