Plassmangel gir forvaringsdømte mangelfullt soningstilbud

Publisert 15.4.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sivilombudet har av eget tiltak undersøkt situasjonen for forvaringsdømte som venter i kø på plass på forvaringsavdeling. Formålet med undersøkelsen har vært å bidra til å øke deres rettssikkerhet. Undersøkelsen viser at det over flere år har vært plassmangel på forvaringsavdelingene i Norge. Mange forvaringsdømte venter lenge i kø i påvente av ledig forvaringsplass, og må derfor starte soningen i ordinært fengsel.

Forvaringsdømte i kø får i dag i stor grad det samme soningstilbudet som andre domfelte, og ikke et særskilt tilrettelagt tilbud som de ville fått på forvaringsavdeling.

– Forvaring er en tids-ubestemt straff og er derfor en svært inngripende reaksjon. Det var en klar forutsetning for innføring av forvaringsstraffen at den skulle ha et annet innhold og være mer individuelt tilrettelagt enn ordinær fengselsstraff, og derfor er vi bekymret for funnene i undersøkelsen, sier sivilombud Hanne Harlem.

– Kriminalomsorgen er forpliktet til å legge forholdene til rette for at forvaringsdømte gis mulighet til å endre sin adferd under soningen. Dette er avgjørende for at løslatelse skal kunne skje, legger Hanne Harlem til.

Praksisen er i strid med loven

Kriminalomsorgens praksis med svært forsinket overføring til forvaringsavdeling for så mange forvaringsdømte på grunn av langvarig plassmangel, er i strid med regelverket og de forutsetninger som lovgiver la til grunn da forvaringsinstituttet ble innført.

–  Dersom den forvaringsdømte ikke gis en reell mulighet til å redusere gjentakelsesfaren gjennom egnet behandling og oppfølging, kan fortsatt frihetsberøvelse etter utløpet av minstetiden være i strid med det menneskerettslige vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse som står i EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjon), sier sivilombud Hanne Harlem.

Anbefalinger til Kriminalomsorgsdirektoratet

For å øke rettssikkerheten til de forvaringsdømte i kø og for å redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd, kommer Sivilombudet med flere anbefalinger til Kriminalomsorgsdirektoratet i sin uttalelse, blant annet å lage retningslinjer for køsystemet og for det alternativet soningstilbudet i ordinært fengsel, samt fortsette arbeidet med å øke antallet forvaringsplasser.

Sivilombudet ber om å bli holdt orientert om direktoratets oppfølging innen 1. september 2024.