Samordningsregler gir lavere pensjon til de som har minst

Publisert 18.1.2018

Av Reinert Nicolaisen
Foto: Colourbox

Forslaget til nye samordningsregler for ansatte i offentlig sektor er for dårlig. Totalt sett får alle ansatte mindre, og deltidsarbeidende kvinner og lavtlønte kommer verst ut. Fordelingsprofilen gjør at de med lave lønninger og deltidsstillinger skal få betydelige mindre pensjon, mens de høytlønnede skal få noe mer, i forhold til dagens regelverk. Her må jeg si at jeg har ingen forståelse for at regjeringen benytter anledningen til å gjøre innstramminger i pensjonsytelsene. Forslaget til nye samordningsregler gjelder for ansatte i offentlig sektor født etter 1954, og er en del av oppfølgingen av pensjonsreformen. Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslaget ut på høring.

Hva foreslås?

Departementet foreslår å fjerne hele deltidsfordelen når tjenestepensjonen skal samordnes med ny alderspensjon fra folketrygden. Ved å fjerne deltidsfordelen vil en som har jobbet i gjennomsnitt i 60 prosent stilling få om lag 28 000 kroner mindre i årlig pensjon, før levealdersjustering, sammenlignet med dagens regelverk. Forslaget vil gi betydelig mindre i pensjon for tidligere deltidsansatte, som allerede har lav pensjon i utgangspunktet.

Departementet foreslår også en ny beregningsmetode for levealdersjustering, som innebærer en langt sterkere effekt enn i dagens samordningsregelverk. Det foreslås å bruke justeringstall fremfor forholdstallsom benyttes i dag. Effekten blir isolert sett at en pensjonist født i 1963 som med dagens regelverk ville fått om lag 322 000 kroner i året, får en årlig pensjon på om lag 301 000 kroner. Departementet foreslår å endre grunnpensjonsfordelen slik at enslige pensjonister vil få om lag 5 600 kroner mindre i årlig pensjon.  

En får også mindre pensjon av å jobbe «for lenge» Jeg savner her også en løsning på problemet med at offentlig tjenestepensjon reduseres dersom man jobber «for lenge». Det er et helt urimelig system, og løsningen ligger i å endre samordningsregelverket. I dag vil tjenestepensjonen bli mindre dersom man fortsetter å jobbe utover alderen hvor man har «kompensert for levealdersjusteringen». Dersom en person med full tjenestetid jobber lenger enn det, vil tjenestepensjonen bli mindre og mindre for hver ekstra måned i jobb. Mange arbeidstakere blir ikke godt nok informert om denne fella, og får sjokk når de ser hvor lav pensjon de må leve av resten av livet. Dette burde vært rettet opp i allerede, men departementet foreslår å videreføre dette problemet også til yngre årskull.