Siste nytt om grunnpensjonssaken

Publisert den 14.2.2019. Oppdatert 15.2.2019. 20:25
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Colourbox (Innfeldt sfm.no)

En rettslig kjennelse gjeldende den sivile delen av denne saken, kom i dag fra særdomstolen Trygderetten i Oslo. Der ble det nokså tidlig i kjennelsen stadfestet at ”lov om samordning ikke har relevans for saken”. Det i seg selv er helt utrolig slik mange ser på hele sakskomplekset. For det er jo nettopp den loven som er hovedkjernen i hele saken, ikke minst intensjonen med loven. Trygderetten har i stedet valgt å ikke begrunne deres syn på det område.

Det ble videre stadfestet at grunnpensjoner for samboende og gifte yrkesskadde reduseres på lik linje med andre. Trygderetten har i denne forbindelse heller ikke kommentert noe som helst om dem som får lovstridig unntak fra denne regelen. Videre stadfestet Trygderetten at den ikke kan se at forskjellsbehandling forekommer i saken, og som er i strid med grunnlovens § 98”.

Avslutningsvis bekrefter Trygderetten at en eventuell lovendring vedrørende samordning av grunnpensjoner ”påligger lovgiver”. Trygderetten stadfester altså ved sin kjennelse at ansvaret hviler på Stortinget, dog uten å ville gå nærmere inn på et slikt viktig tema. Kjennelsen kan påankes til Borgarting Lagmannsrett innen 6 måneder fra mottak.

Kjennelsen fra Trygderetten i den sivile delen av saken, vil i første omgang bli oversendt leder for Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg. Sfm.no kommer derfor nærmere tilbake til saken etter at all vinterferie er avholdt, og hans kommentar/merknader foreligger. Saken er altså ikke ferdig på noen måte.

Oppdatering foretatt 15.2.2019

Følgende e-post ble sendt Stortinget ved leder for arbeids- og sosialkomiteen.

Erlend Wiborg
Leder for arbeids- og sosialkomiteen
Stortinget

Hei.

I går den 14.2.2019 mottok undertegnede en kjennelse fra Trygderetten, i forbindelse med den helt klart lovstridige samordningen av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjons- og trygdemottakere.

Som forventet, kunne ikke, snarere ville ikke (etter undertegnede syn), Trygderetten se at lov om samordning kapittel 1 ikke var ”relevant” i saken de fikk seg oversendt til behandling. Det er nettopp her hovedproblemet ligger, og uretten og forskjellsbehandlingen oppstår: I det man ikke utsetter andre grupper i det norske samfunnet for samme urett. Og den igjen kan derfor koples direkte opp mot landets grunnlov § 98 gjeldende ”usakelig forskjellsbehandling”.

Her skriver Trygderetten følgende, sitat: ”Videre finner retten det klart at folketrygdlovens § 3-2 ikke strider mot Grunnloven § 98, som i sin nåværende form ble tatt inn i Grunnloven med virkning fra 13. mai 2014. At grunnpensjonen for ektefeller og samboere som følge av stordriftsfordelene en felles husholdning fører med seg, innebærer ingen form for usakelig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling i Grunnlovens forstand”, sitat slutt.

Her bekrefter Trygderetten helt tydelig at forskjellsbehandling er helt ok. og at Grunnloven ikke betyr noe i denne forbindelse. Andre gifte par og samboende i det norske samfunnet fratas ikke 10 % av grunnpensjonen. Hva kaller man det for, en ikke-forskjellsbehandling eller en ren forskjellsbehandling – i strid med gjeldende lovverk?

Videre skriver retten følgende, sitat: ”Det vises for øvrig til at grunnpensjonen utmåles etter grunnbeløpet i folketrygden, og er uavhengig av tidligere inntekt. Det ligger en klar lovgivervilje bak denne regelen, og en eventuell endring av denne vil påligge lovgiver”.

Konklusjonen må derfor bli den at dere på Stortinget (lovgiver), må nå rydde opp i denne uretten og endre lovverket, som helt klart er lovstridig, men som Trygderetten heller ikke kunne, eller snarere, ville se.

Det vil framstå som enda større urett om man skal bli nødt for å dra denne saken inn for Borgarting Lagmannsrett, og med de enorme kostnadene det vil føre med seg. Undertegnede ber derfor dere på Stortinget om å ta et samlet ansvar og stanse statens trygdebedrageri, for noe annet kan det ikke kalles for ut fra det man så langt har kunnet dokumentere.

Ber vennligst om et snarlig svar.

Med vennlig hilsen
Jan Hansen
Gift statspensjonist

Svaret fra Stortinget 15.2.2019

Hei,

Takk for din henvendelse. Som vi snakket om da vi hadde møtet på mitt kontor så mener et flertall på Stortinget at dette ikke er lovstridig og domstolene ser ut til å være enig i det. Det betyr som vi snakket om at skal dette endres må det være politisk flertall for det. Dessverre er det kun FrP som ønsker å avskaffe avkortningen og det er dermed ikke flertall for å endre det nå dessverre.
Vennlig hilsen,

Erlend Wiborg
Stortingsrepresentant Fremskrittspartiet
Komiteleder i Arbeids- og sosialkomiteen