Sivilombudsmannen: Nesodden må følge lovens frister for saksbehandling

Publisert 14.12.2017

Kilde: Sivilombudsmannen
Foto: Wikipedia

Hensynet til den enkelte søker så vel som hensynet til borgernes respekt for forvaltningen og for rettsregler, tilsier at kommunen må sørge for å følge de fristene som er gitt for saksbehandlingen på plan- og bygningsrettens område.

– Jeg forutsetter derfor at Nesodden kommune sikrer en forsvarlig bemanning ved byggesaksavdelingen for å forhindre at restansene øker på ny, sier Aage Thor Falkanger i en kommentar til undersøkelsene han har foretatt av saksavviklingen i byggesaksavdelingen i Nesodden kommune.

Nesodden kommune ble i oktober varslet om at ombudsmannen hadde funnet det nødvendig å iverksette nye undersøkelser av saksbehandlingen ved byggesaksavdelingen, og at undersøkelsene ville bli gjennomført ved et besøk til kommunen. Rapporten fra undersøkelsene er nå oversendt kommunen.

Restanser
Avdeling for byggesaker har i lang tid hatt et høyt antall uavsluttede saker. Oversiktene ombudsmannen har mottatt viser at restansene har økt jevnlig siden 2007. I november var det 475 uavsluttede saker, hvorav 44 skriver seg fra 2007 til 2012.

– Det er alvorlig at det i lengre tid synes å ha foreligget en systematisk oversittelse av fristene i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter, sier Falkanger.

Tiltak
Nesodden kommune har ansatt flere byggesaksbehandlere og holdt dugnader for å redusere restansene. De har også etablert en veiledningstjeneste som gir innbyggerne svar på enklere spørsmål om byggesøknaden. I tillegg er det foretatt flere endringer i interne rutiner som skal sikre bedre kvalitet på saksbehandlingen. Disse og flere andre tiltak har hatt positiv effekt på restansene.

Flere av saksbehandlerne i Nesodden kommune er tilsatt i midlertidige engasjement og prosjektstillinger som går ut i løpet av mai.

– Jeg forutsetter at kommunen fortsetter arbeidet med å sikre en forsvarlig bemanning ved avdelingen, sier Aage Thor Falkanger.

Manglende svar
Undersøkelsene viser at kommunen gjennomgående ikke har informert søkere godt nok, for eksempel ved å sende foreløpige svar og forsinkelsesmeldinger. Henvendelser i forbindelse med denne undersøkelsen, også fra lokal presse, indikerer at borgerne oppfatter manglende svar fra kommunen som et betydelig problem i seg selv.

– Jeg har et inntrykk av at kommunen ikke fullt ut synes å ha hatt kjennskap til, eller tatt inn over seg, de kravene som følger av forvaltningsloven og alminnelige krav til god forvaltningsskikk på dette området, sier Aage Thor Falkanger.

Fakta: Nesodden kommune ble i brev 2. oktober 2017 varslet om at ombudsmannen hadde funnet det nødvendig å iverksette nye undersøkelser av saksbehandlingen ved byggesaksavdelingen, og at undersøkelsene ville gjennomføres ved et besøk til kommunen.

Formålet med møtet var å gi kommunen anledning til å redegjøre for situasjonen på byggesaksavdelingen, og for sine planer for å nedarbeide foreliggende restanser. Ombudsmannen ønsket blant annet en mer detaljert gjennomgang av innholdet i tiltakene kommunen hadde iverksatt, effekten av gjennomførte tiltak og kommunens tidshorisont for restanseprosjektet. Videre ønsket ombudsmannen en redegjørelse for kommunens rutiner når det gjelder å sikre en forsvarlig saksavvikling i enkeltsaker, og for å gi nødvendig informasjon til borgerne under sakens gang. I møtet ønsket ombudsmannen også å klargjøre sine forventninger til hvordan kommunen skal håndtere ombudsmannens henvendelser. Kommunen ble videre bedt om å redegjøre for saksgangen i to saker ombudsmannen hadde hatt til behandling, der ombudsmannen ikke hadde mottatt tilstrekkelig tilbakemelding fra kommunen. Rapporten fra undersøkelsene foreligger nå og kan leses på sivilombudsmannen.no