Skaper aggressiv Høyre-politikk sosialisme?

Publisert 14.2.2020
Foto: Wikipedia

I nyhetene nylig fikk vi høre at partiet Rødt har 4-doblet sitt medlemstall med rundt 7000 nye medlemmer – m.a.o. 7000 nye registrerte kommunister!  Og SV har også øket kraftig i medlemstall. Hva er grunnen til denne utrolige økningen av sosialistiske velgere?  Her ser man – frem til neste valg – en klar tendens til stor misnøye med dagens norske politikk blant et stort antall velgere.  Med slike store økninger av stort sett ytterliggående venstreparti-medlemmer på relativt kort tid, aner man en viss uhygge.  Her kan vårt land absolutt gå fra asken til ilden – man får valget mellom pest og kolera ved neste valg. Hvilken side som er hhv. pesten og koleraen, skal jeg ikke prøve å utdype, men vi trenger nå absolutt en gylden mellomvei m.h.t. norsk politikk!

Solberg-regjeringen har i høy grad ført en aggressiv politikk på flere områder, med tvangs-sammenslåinger av kommuner og fylker mot helt klare folkeflertall, og innført helt mislykkede «reformer» som regjeringen på forhånd ble sterkt advart mot å gjennomføre.  Men Solberg & Co ville ikke høre der heller – de vet jo alt så mye bedre selv, og det er jo en stor skam å snu for en arrogant – og i egne øyne ufeilbarlig Høyrestyrt regjering!  Regjeringen har stort sett ført en mangesidig nedrivnings-politikk som helt klart har skapt både sinne og oppgitthet blant velgerne.   Da svarer velgerne med mottiltak i form av stikk motsatte holdninger til regjeringens.  De to nevnte venstre-partiene kan jo ikke ha tatt over velgere bare fra andre venstre-orienterte partier – men også fra de såkalte borgerlige partiene.

Jeg tror der bare finnes ett brukbart alternativ, nemlig å la Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet får prøve seg.  De har bebudet reversering av en rekke av Solberg-regjeringens diktatoriske tiltak.  Og den listen kan bli temmelig lang!

La gå med at SP ikke kan regjere alene hvis der ikke innen neste valg skulle skje en mirakuløs økning av medlemmer/velgere, men med SP’s gode oppslutning allerede i dag, tror jeg at en maktfordeling mellom SP og AP ville kunne rette opp mye og kanskje bli en politikk for folk flest.  Det er vel neppe noen tvil om at en politisk mellomvei vil være bedre enn en av ytterlighetene med Rødt og SV på en side og de blå-blå med KrF og Venstre på den andre siden.  Kanskje FrP også kan henge seg på et slikt mellom-alternativ – om ikke mer enn for å gi Høyre et solid spark bak…?!

Wilfred Høsteland