Skatte- og avgiftsregjeringen

Publisert 11.3.2019
Av Jørund Hassel
Foto: Colourbox

Har mange norske arbeidstakere penger til gode fra finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet)? Tilsvarende gjelder grupper av trygdede.

«Nye ideer og bedre løsninger» var Høyres slagord ved Stortingsvalget i 2013. Vi ble lovet en enklere hverdag, og at unødige byråkratiske løsninger skulle vekk. Og alle skulle få skattelette. Men hva har vi fått?
https://frifagbevegelse.no/…/bussjafor-kjell-arne-og-famili…

STATENS INNTEKTER PÅ SKATTER OG AVGIFTER ØKER

Det er i hvert fall dokumentert at skatte- og avgiftsinntektene til staten øker. Aldri tidligere har vi hatt en mer kreativ regjering til å finne på nye objekter å beskatte og/ eller avgiftsbelegge, eller til å øke skatter/ begynne å skattlegge eksiterende ordninger (eksempelvis kost- og losji-godtgjørelser osv), kutte i pendlerfradrag osv. Alt dette for å kompensere tapte inntekter til staten – når de rike får store skattelettelser – og i tillegg tillates fri flyt av kapital til skatteparadis, skatteplanlegging osv.

Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (Høyre) fremstår som en ren skatte- og avgiftsregjering – det vil si ovenfor arbeidstakere. Det er blitt vel dokumentert fra år til år siden 2013. Og hvor arbeidstakere og trygdede er de som skal betale prisen. Vi ser klare paralleller i Norge til den politikken som føres av Frankrikes president Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron – og som har skapt « de gule vestene-bølgen ». Se https://www.nettavisen.no/…/staten-fikk-inn…/3423581842.html

Når man i tillegg tar i betraktning alle de lønnsomme offentlige virksomheter som Fremskrittspartiet-, Høyre-, Venstre- og Kristelig Folkeparti-regjeringen har privatisert/ solgt – og som forårsaker store inntektstap til å finansiere velferdsstaten – så forstår man hvor stort skatte- og avgiftstrykket er blitt/ økt for arbeidstakere og trygdede. Det vi si ovenfor de befolkningsgruppene som ikke kan drive med skatteplanlegging, kreativ bokføring osv.

KORRUPT FINANSMINISTER?
I Norge har vi fått et system hvor de rike/ kapitalen kan betale inn et valgkampbidrag til høyre-partier – i bytte mot store særfordeler for de samme giverne – hvis formål er å skape usolidariske store forskjeller i befolkningen.

Det er grunnlag for å reise spørsmålstegn ved, og mistanke om at vi har en korrupt finansminister? Hvorfor starter ikke statsminister Erna Solberg enn granskning/ sak mot Siv Jensen?

Det er dokumentert at Siv Jensen har fått leie ei hytte + båtplass av en av de store kapitaleierne i Norge – og hvor den samme kapitaleieren har fått et styreverv i oljefondets etikkråd. I tillegg fikk den samme kapitaleieren fått skattefritak på 108 millioner kroner av skattedirektoratet – mens finansminister Siv Jensen har vært på vakt i finansdepartementet. Er det noen som tror at noen kan få 108 millioner fritak fra den norske stat – uten at finansminister Siv Jensen vet om det? https://www.hegnar.no/…/Slipper-skatt-paa-108-mill.-det-gjo…

ARBEIDSTAKERE BETALER REGNINGEN
Det nye nå er at finansminister Siv Jensen vil skattlegge tips, personalbilletter osv. Dette er en ordning som i hovedsak vil ramme de arbeidstakergruppene som står aller nederst på lønnsstigen i Norge. Finansminister Siv Jensen sa på nyhetssendinger forleden noe slikt som at slik skattlegging vil komme arbeidstakerne til gode i form pensjonspoeng, feriepenger, større beløp ved utbetaling av trygdeytelser osv. Dersom Siv Jensen mener det, betyr det at den samme Siv Jensen kan skylde mange pensjonister og arbeidstakere store pengesummer.

Personlig sitter jeg med dokumentasjon på skattlegging av personalbillett fra 1971. Med Siv Jensens ord, kan det tyde på at mange arbeidstakere i Norge er blitt snytt for store summer i form av pensjonsopptjening og trygdebeløp tilsvarende verdien på personalbilletten fra den tid man begynte å skattlegge den. I 1971 – er det dokumentasjon på at personalbilletten ble skattlagt med en verdi på 1 190 kroner.

EN HISTORIELØS REGJERING
Siv Jensen mangler historien, og sitter og finner på stadig nye negative ting som kan ramme arbeidstakere og trygdede, uten å kjenne historien.

Men fakta er at offentlige lønninger for en del år tilbake lå langt under private lønninger – og spesielt lavlønnsgrupper. For å kompensere for dette – ble ordninger med personalbilletter, tips osv en del av tariffoppgjørene. Men generelt ble disse godene ble holdt utenfor opptjening av pensjon, feriepenger og trygdebeløp. Dette har den norske stat/ myndigheter vært med på.

Det innebar at ordninger som personalbilletter, frifraktordninger osv ble tatt inn i arbeidstakernes arbeidskontrakter. Og er dermed en del av lønnsavtalene – og uten krav om skattlegging. Det vil si at disse ordningene har juridisk rettskraft.

Det betyr at for at arbeidstakerne ikke skal tape kjøpekraft, og pålegges en usolidarisk få en ekstraskatt som ikke andre samfunnsgrupper får – må Siv Jensen sørge for å øke lønningene til nevnte arbeidstakergrupper tilsvarende det beløp hun nå krever tilbake i form av økt skatt.

PENSJONISTER SOM NYTT SKATTEOBJEKT?
Det er mange pensjonister som har hatt arbeidskontrakter som tilsier at personalbillettordningen, frifraktordning mv fortsetter å løpe etter at man har gått av med pensjon. Flere av disse arbeidskontraktene er inngått med den norske stat som arbeidsgiver, og som den norske stat er garantist for.

Dersom slike personalbillettordninger nå blir skattlagt enda sterkere, må Siv Jensen sørge for å kompensere pensjonsutbetalingene tilsvarende skattebeløpet. Det har aldri vært noen forutsetning når arbeidskontraktene ble inngått at skattetrykket skal øke etter pensjonering. Dette virker som et stygt bakholdsangrep fra Siv Jensen sin side.

Gjennom oppsplitting, anbud og privatisering av offentlige selskaper osv, og i kraft av artikkel 1 i EØS-avtalen, forsøker Fremskrittspartiet-, Høyre-, Venstre- og Kristelig Folkeparti-regjeringen i disse dager å fjerne opparbeidede rettigheter gjennom et helt arbeidsliv – som ordninger med personalbilletter, frifrakt osv.

Når vi ser på pensjonsavtaler, opsjonsavtaler, sluttpakker og andre frynsegoder som toppledere/ ledere får – ser vi aldri at Fremskrittspartiet-, Høyre-, Venstre- og Kristelig Folkeparti-regjeringen går inn for å endre disse, innføre nye tilleggsskatter osv – etter at virksomhetene de jobbet i omdannes til nye selskapsformer, privatiseringer osv. Regjeringen driver med andre ord ren forskjellsbehandling i befolkningen.

Det kan virke som om Fremskrittspartiet-, Høyre-, Venstre- og Kristelig Folkeparti-regjeringen ser på trygdede (pensjonister/ uføre) som et nytt skatteobjekt. Dette er personer som ikke har mulighet til å leve sine liv om igjen, få reforhandlet arbeidsavtaler, eller har mulighet til økonomisk avsetting til å dekke økte skattekrav.

Siden flere av disse arbeidsavtalene ble inngått med den norske stat/ offentlige myndigheter – er det helt naturlig at det offentlige overtar inngåtte forpliktelser ovenfor trygdede – dersom selskaper skifter eiere, tilknytningsform eller lignende. Arbeidskontrakter har juridisk rettskraft jf inngått kontrakt – selv om arbeidsforholdet er avsluttet. Såpass redelighet må det norske arbeidsliv ha i et av verdens rikeste land.

Jørund Hassel