Snart blir det dyrere å bruke tog?

Publisert 17.6.2019
Foto: Sfm.no

Takket være statsminister Erna Solberg (Høyre), og visestatsminister/ finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet), blir det trolig langt dyrere å bruke tog i fremtiden. Det er også grunn til å gratulere Erna Solberg og Siv Jensen på et punkt. Det er virkelig godt gjort å finne de to personene – som fremstår som mest kunnskapsløse på jernbanedrift i Norge – til å bli samferdselsministere i Norge (Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale – begge fra Fremskrittspartiet).

EØS styrer norsk jernbanepolitikk

EU vinner stadig nye terreng i Norge. Norge godtar alt fra en stormakt (EU) – en forsamling som Norge verken har tale-, forslags- eller stemmerett i. I og med at Norge på denne måten er fratatt alt av demokratisk ytring i EU – fremstår Norge som rik kolonistat (bakgård) – med åpne dører for storkapitalen fra EU.

25 år med EØS-avtale viser at Norge verken har noe handlingsrom, reservasjonsrett eller vetorett mot det som kommer fra EU. Og EU har sanksjonsmidler som de kan anvende mot Norge om de ikke får det akkurat som de vil, og enge domstoler som kan dømme Norge. Med EU i ryggen har Erna Solberg, Siv Jensen, Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale har sluttet å lytte til det norske folk, og folk med jernbanekompetanse.

Fra før av er tre av EUs jernbanedirektiv tredd ned over hodet på det norske folket. For å dempe konfliktnivået før EU får full kontroll med norske jernbanedrift, gjennomfører Erna Solberg og Siv Jensen en jernbanereform, med full oppsplitting av jernbaneselskapene. For snart kommer EUs jernbanepakke IV opp til behandling i Stortinget. Da er norske jernbane overlatt til EU om det blir vedtatt – på lik linje med kraftmarkedet (Acer), finanstilsynene osv.

Jernbanedirektører uten jernbanekompetanse

Som ledere for de nye jernbaneselskapene som opprettes, virker det som om Erna Solberg og Siv Jensen, sammen med Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale, har greid å håndplukke de beste kapasitetene, og de med best kompetanse, på å ødelegge/ demontere offentlig sektor. Samt til å tilpasse seg EU, og som har minst respekt for felleskapets og landets verdier. Men med slik astronomiske lederlønninger som disse jernbanedirektørene har fått – av samferdselsministrene Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale – gjør de vel hva som helst for å fylle opp egne sparekontoer på bekostning av landet og skattebetalerne (gutte-/ jente-klubben grei)?

Jernbanen legges ned bit for bit

EUs jernbanepakke II, har medført at snart går det ikke gods på jernbane lenger. Det er ikke lønnsomt. Markedet fungerer slik at selskaper settes opp mot hverandre i en konkurranse (krig), hvor den som kan utføre tjenestene til lavest mulig pris vinner oppdragene (sosial dumping satt i system). Denne politikken medfører at transportselskap etablerer seg i land utenfor Norge, og leier inn billig arbeidskraft fra lavkostland i EU, og/ eller arbeidstakere på tredjelandsprisnippet (hovedsakelig fra Asia). Disse bor, jobber og sover i lastebiler, og jobber på sosial dumping lønninger – som utkonkurrer norske arbeidstakere. Med lønninger ned mot 30 kroner timen. Arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet, noen styrt av kriminelle nettverk har i stor grad overtatt markedet. Intet problem. Norske bilister er kjempeglade i å stemme på partier som bygger veier – med haugevis med bomstasjoner, Veier tilrettelagt for oppdrettsbaroner som skal frakte halvfabrikat/ råfisk fisk til utlandet for bearbeiding/ salg. Med billig utenlandsk arbeidskraft, som kjører på sterk forurensende diesel fra sine hjemland, og som sliter ned norske veier – så går Norge så det suser.

Til og med samferdselsministrene Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale driver med slik uakseptabel virksomhet på vegne av den norske stat. Posten Bring AS har opprettet et datterselskap Bring Traficking AS Slovakia som driver med slikt moderne slaveri i Europa.

En jernbane i forfall

Og en jernbane i konstant forfall, har ikke muligheter å konkurrere på tid. Gjennomsnittshastigheten på norske tog skal visstnok være 70 km/t. Når vi vet at de fleste togene som kjøres, kjøres på banestrekninger med opp mot 230/ 250 km/t (Eksempelvis flytogene), så kan man tenke seg hvordan resten er. I mens opprustes veier med kjørehastigheter opp mot 110/ 120 km/t. Ikke til å undres om gods- og persontrafikkbefordringen på jernbanen taper i konkurranse med bil. Gledelig er det at jernbanen opplever passasjerøkninger der jernbanestrekninger er modernisert.

Jernbane ikke lenger økonomisk for ”folk flest”

Når vi ser hvor kostnadsdrivende alle disse jernbaneselskapene til Erna Solberg, Siv Jensen, Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale blir, er det stor risiko for at mange tog og togstrekninger etter hvert blir lagt ned hvert. Private, utenlandske togselskaper (som Jon Georg Dale er så glad i) skal også tjene penger.

Og siden arbeidstakere i ikke-akademiske yrker + skift-/ turnusarbeidere enten har gått ned i lønn – eller ikke hatt reallønnsvekst siden 2008, og trygdede i snitt har tapt kjøpekraft tilsvarende 30 – 35 000 med Solberg-regjeringen, er det sannsynlig med nedgang i fritidsreisende med tog.

Solberg-regjeringen (Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) leker jernbane som om Norge er et land på 53 millioner innbyggere – og ikke 5,3 millioner som vi faktisk er.

Prisen på å leie togsett for Vy, fra det nye selskapet Norske tog AS, har økt med 220 millioner kroner på bare et år. 1,2 milliarder er regningen på nå. Det koster å ha mange jernbanedirektører og jernbaneselskaper. Fortsetter det slik – blir det dårlige kår for jernbanen i tiden fremover. Norge må ut av EØS, og Stortinget må få tilbake politikere med ansvar for Norge og helheten, – og som ikke bare tenker på EU, globalistene (storkapitalen), og gutte-/jente-klubben grei, som kun er ute etter profitt på bekostning av landet og felleskapet.

Jørund Hassel