Svekker innvandringen til Norge vår velferd?

Tilrettelagt av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Den 11. september er det igjen stortingsvalg. I år er det mange partier som kniver om velgerne, også flere nye partier som bl.a. Helsepartiet. De fleste partier som stiller til valg denne høsten, har også ulike meninger om norsk innvandrings- og flyktningpolitikk. Hovedårsaken er igjen spørsmålet om kostnader både på kort og på lang sikt.

Et av partiene som ønsker å komme på Stortinget er Demokratene i Norge (DIN), et parti som av flere andre partier og landets riksmedier, stadig omtales som innvandrerfiendtlig. Men la oss nå se på hva to av partiets stortingskandidater, hhv Vidar Kleppe og Jan-Ove Fromreide, mener om bl.a. kostnader forbundet med innvandring. I en e-post til sfm.no skriver de følgende: (Gjengitt nedenfor i kursiv stil).

Sitat:

Norsk innvandringspolitikk svekker velferden. Sosial trygghet er en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet. Da trengs gode offentlige velferdstjenester for norske statsborgere. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddel mot fattigdom. Svak økonomi og en stor innvandring til Norge svekker også muligheten til å trygge norske velferdsordninger i fremtiden.

Vi vet at det finnes sammenhenger mellom arbeidsledighet og fattigdom, mellom sykdom og fattigdom, og mellom alderdom og fattigdom. Disse sammenhengene vil vi arbeide for å redusere. Både den enkelte og samfunnet har ansvar for å gjøre noe med fattigdommen. Tilknytning til arbeidslivet er det viktigste for å hindre fattigdom for den enkelte. Derfor legger også Demokratene i Norge opp til en politikk der næringslivet skal gjøres sterkt og konkurransekraftig.

Demokratene i Norge vil vektlegge et bredt forebyggende perspektiv, gjennom å bidra til å endre forhold som skaper og opprettholder fattigdom i oppvekstmiljø, utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv, og innenfor velferdsordningene. Det må settes inn virkemidler tidlig, slik at vi hindrer utstøting og sikrer et inkluderende arbeidsliv for norske statsborgere. Nok er nok, og vi begge vil på stortinget for å rydde opp!

Sitat slutt.

Fakta fra SSB

Den 18.11.2015, publiserte Statistisk Sentralbyrå et oppslag på sin hjemmeside med svar på 14 spørsmål vedr. kostnader knyttet til innvandring til Norge. Det er særlig SSBs svar på spørsmål nr. 11 som tydeligvis har opptatt ganske mange i det norske samfunnet.

Sitat:

11. Hvordan kan Norge finansiere kostnadene ved innvandring?

Det er i hovedsak tre muligheter:

* Bruke mer oljepenger. Siden man vil mangle skattepenger når man ser noen tiår fremover, vil dette være i realiteten en utsettelse av den reelle finansieringen.

* Øke skattesatsene.

* Kutte i offentlige utgifter, enten gjennom reduserte velferdstjenester eller stønader. Pensjonsreformen er et eksempel på en reform som på lang sikt vil redusere offentlige utgifter. Den vil ha ekstra sterk effekt fordi den både stimulerer arbeidsinnsatsen og skaper økte skatteinntekter.

Sitat slutt.

Slik sfm.no tolker svaret fra SSB på spørsmål 11, så bekreftes slike fakta som også de to omtalte kandidatene og flere andre påpeker. For det er nettopp hva stat og kommuner må gjøre for å dekke inn bl.a. bortfall av skattemidler. Får man ikke opprettet nok arbeidsplasser, hvor også innvandrere kan delta som alle andre, og motta lik lønn for likt arbeid, så vil det med tiden bli et stort avvik på det offentliges inntekter og utgifter.

Statens støtteordninger til landets kommuner når det gjelder flyktninger og asylsøkere, kan heller ikke vare evig. Før eller siden vil det oppstå en reell ubalanse i kommunaløkonomien når statens støtte faller bort, og dersom mange innvandrere faller helt utenfor arbeidslivet og havner på livsvarig NAV-hjelp. Norsk innvandrings- og asylpolitikk er et ømtålig tema med mange sider. Vi i sfm.no prøver bare å belyse flere sider av en sak, og basert på faktaundersøkelser som i dette tilfelle.