Veksten kan skyte fart i norsk økonomi

Publisert 30.1.2019
Foto: Colourbox
Kilde: Cisionwire News

På tross av uro i finansmarkedene, lavere oljepris og nedjusterte vekstanslagene for verden rundt oss, er det fortsatt utsikter til god vekst i Norge.

Oljeinvesteringene vil øke kraftig i år, boligbyggingen er på vei opp og det er utsikter til god vekst i forbrukernes kjøpekraft. Norges Bank vil gå raskere fram i rentesettingen enn landene rundt oss og dermed må vi regne med noe sterkere krone.

– I kjølevannet av uroen i finansmarkedene mangler det ikke på pessimistiske spådommer om utviklingen i internasjonal økonomi. Men mest sannsynlig snakker vi om lavere vekst, sier sjefanalytiker Erik Bruce. I Kina vil myndighetene iverksette tiltak for å hindre at veksten avtar for mye og både i USA og i euroområdet vil sterke arbeidsmarkeder og tiltagende lønnsvekst sørge for at veksten holder seg bedre oppe enn mange frykter.

Selv om økonomene i den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook» ikke ser for seg noen økonomisk nedtur vil veksten i verdensøkonomien avta. Norge er igjen annerledeslandet, her kan veksten skyte ytterligere fart i år. Oljeselskapene planlegger for kraftig vekst i oljeinvesteringene i år samtidig som fallet i boligbyggingen går mot slutten. Tiltagende reallønnsvekst og sterk vekst i sysselsettingen vil sørge for god vekst i forbruket framover.

– Sysselsettingen vokser nå langt mer enn veksten i befolkningen i yrkesaktiv alder. Kampen om arbeidskraften øker og lønnsveksten tiltar. For øyeblikket øker imidlertid strømprisene så mye at reallønningene likevel står stille, sier sjefanalytiker Erik Bruce. Selv om strømprisene vil holde seg høye vil de neppe fortsett å øke med 25-30% i året. I løpet av 2019 og i 2020 vil derfor prisveksten avta og dermed reallønnsveksten tilta. At rentene vil øke noe framover endrer ikke hovedkonklusjonen. De aller fleste vil få langt bedre vekst i kjøpekraften enn i fjor. Selv for de mellom 30 og 40 år, som har mest gjeld, vil lønnsinntektene vokse langt mer enn renteutgiftene.

Finansiell uro, lavere oljepris og noe svakere veksutsikter hos handelspartnerne gjør at økonomene i Nordea tror Norges Bank vil gå relativt forsiktig fram og de venter to renteøkninger i år og to neste år. Det betyr likevel at norske renter øker noe mer enn rentene ute noe som burde bety en sterkere krone. Kronestyrkingen blir likevel relativt moderat. Erfaringen fra de siste årene er at utsikter til sterkere vekst og høyere renter i Norge enn i andre land har mindre effekt på krona enn vi er vant til.