Vidar Kleppe: – Fedrelandsvennen farer med feilaktige påstander!

Publisert 27.5.2022
Foto: Demokratene

Etter Fædrelandsvennen sine feilaktige påstander og forsøk på «brunbeising» av Demokratene ber jeg om å få på trykk følgende fakta om vårt program.

Ja, Demokratene er et antiglobalistisk, nasjonalkonservativt folkeparti. Det er Norge og norske interesser som skal være avgjørende for politiske beslutninger. Partiet legger Grunnloven og norske lover til grunn for sitt arbeid for å finne frem til de beste løsningene for land og folk.

Demokratene er meget opptatt av å lytte til folkeviljen og ser hyppige folkeavstemminger (gjerne digitale) som ledd i å finne frem til gode løsninger for folket. Det er gode løsninger for borgerne og næringslivet som er viktig, og ikke enkeltpartiers og enkeltpolitikeres særønsker.

Personlig frihet med lite offentlige inngrep, eiendomsrett, ytringsfrihet, religionsfrihet og valgfrihet er viktige grunnprinsipper. Demokratene er opptatt av at Norge skal være et land med økonomisk og sosial trygghet for borgerne. Det må legges til rette for etablering av næringsvirksomhet og drift og utvikling av næringslivet.

Demokratene er et konservativt parti i den forstand at det er opptatt av å bevare norsk natur, kultur og et kristent verdigrunnlag, men vi vil også videreføre velferdsordninger og andre løsninger som er mer kjent fra venstresiden. Partiet også opptatt av å støtte opp om utvikling av fremtidsrettede og bærekraftige løsninger på alle områder som jo er kjent fra sentrum. Vi avviser imidlertid globalistisk politikk som vil avvikle suverenitet, landegrenser, nasjoner og kulturer.

Vi ønsker internasjonalt samarbeid og handel, men sier nei til enhver politikk som ikke gagner Norge, norsk næringsliv, norsk økonomi, norsk kultur, norsk natur, eller truer nordmenns frihet eller fremtid. Eiendomsrett og markedsøkonomi er en forutsetning for demokratiet. For å være et attraktivt land for næringsetablering må Norge ha stabile rammebetingelser med minst mulig byråkrati og skjemavelde.

Demokratene tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, etnisitet eller seksuell legning, og vi vil styrke den enkelte borgers rettigheter slik grunnloven legger opp til jf. eiendomsrett, næringsfrihet, personlige frihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

Vi tar avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt eller ideologier som sikter mot dette, og stiller oss svært kritiske til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige. Også salg av naturressurser og naturområder til fremmede makter og stater, eller overlate makt over livsviktig infrastruktur til private interesser.

Fundamentalt i Demokratenes samfunnssyn er troen på enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv. Demokratene vil derfor bekjempe umyndiggjøringen av enkeltmennesket ved å redusere påbud og restriksjoner til strengt nødvendige reguleringer.

Demokratene vil kjempe for bedre vilkår for de vanskeligstilte og fattige, samt være en garantist for ivaretakelse og videreutvikling av velferdssamfunnet. Familien, enkeltmennesket og den private eiendomsrett og råderett er de mest grunnleggende bærebjelkene i samfunnet.

Vår politikk bygger på folkestyre, med desentralisert politisk makt og avgjørelse i folkevalgte organer, samt å lovfeste bindende folkeavstemninger som en del av vårt konstitusjonelle system. De politiske nivåer begrenses til kommune og stat. Demokratene vil opprettholde Norge som en fri, selvstendig og udelelig stat som er eid og Partiprogram 2021-2025 styrt av Norges innbyggere.

Vern om liv og trygghet for alle vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet. Norsk kultur skal bevares. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet og ta vare på vår kulturelle arv.

Demokratene vil styrke vernet om eiendomsretten, ytringsfriheten og personvernet. Demokratene vil motarbeide at Norge selges bit for bit til utenlandske interesser. Norske naturressurser, eiendommer og selskaper skal ikke styres av utenlandske stater og kapitalinteresser.

Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning. Ved å ta kysten og distriktene i bruk vil vi sikre retten til våre havområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø og vår kultur. Klokskap, fornuft og respekt skal styre bruken av Norge for fremtiden. Norsk natur og norske ressurser skal også være til glede og nytte for våre etterkommere, som vi nå låner landet av.

Demokratene vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig utvikling og høsting. Ved å styrke lokaldemokratiet vil Demokratene styrke et mangfoldig og livskraftig samfunn. Desentralisering av makt vil gi enkeltmennesket mulighet til å være med på å bestemme over egen livssituasjon. Slik vil Demokratene styrke de sosiale nettverk i lokalsamfunn og arbeidsliv. Velferden skal være tilgjengelig for alle – uansett hvor man bor i landet. Rettsstaten og demokratiet skal videreutvikles.

Demokratene ønsker en blandingsøkonomi med naturlig maktfordeling mellom privat sektor og offentlig sektor. Demokratene mener at stabil bosetting gir de beste forutsetninger for å skape et samfunn preget av trygghet og samhold. Vi vil derfor arbeide for at folk flest skal ha arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der de bor og har sine sosiale nettverk.

Demokratene vil føre en restriktiv innvandringspolitikk. Det må være en selvfølge at innvandrere lærer seg norsk og innretter seg etter norske lover og regler. Demokratene er imot norsk medlemskap i EU og EØS og er motstander av Schengen-avtalen, Marrakeshavtalen og FNs bærekraftsmål. Norge bør basere sitt forhold til EU på en handelsavtale som gir oss mulighet til å sikre nasjonal kontroll over arbeidsmarked, naturressurser og nøkkelbedrifter. Grensekontrollen skal gjeninnføres mot EU.

Demokratene vil fremme et likeverdig samarbeid mellom selvstendige og folkestyrte nasjoner. Norge skal ha et sterkt og fleksibelt forsvar av hele landet bygget på alminnelig verneplikt og medlemskap i NATO.

• Vi vil videreutvikle demokratiet og hegne om medmenneskelige og kristne grunnverdier.
• Vi vil verne om et nasjonalkonservativt men upolitisk kongehus.
• Vi vil styrke eiendomsretten, ytringsfriheten og enkeltindividets personvern.
• Vi vil ha en kristen formålsparagraf for skolene og barnehagene.
• Vi vil legge til rette for økologiske og bærekraftige verdier, og ivaretakelse av den uvurderlige norske naturarven
• Vi vil arbeide for stabile samfunnsforhold ved å gi folk arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der de bor og har sine nettverk.
• Vi vil verne enkeltmennesket mot overgrep både fra offentlige og private maktkonsentrasjoner. • Vi sier Nei til norsk medlemskap i EU, EØS og Schengen. Partiprogram 2021-2025.

Vidar Kleppe
Demokratene