Vil åpne for sykmelding etter digital legetime

Publisert 24.6.2022
Kilde/Foto: Simployer

Etter dagens regelverk må legen fysisk undersøke en pasient for å skrive ut sykmelding. Det vil regjeringen nå endre.

Hovedregelen i dag er at en pasient skal undersøkes fysisk av lege eller en annen sykmelder før det kan gis en sykmelding. Under koronapandemien har det imidlertid vært et unntak, som foreløpig gjelder frem til 30. juni 2022.

– Under koronapandemien ble det åpnet for at legen kan skrive ut sykmelding basert på en såkalt e-konsultasjon, uten personlig oppmøte hos legen. Nå har regjeringen varslet at de vil gjøre denne ordningen permanent, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Gode erfaringer

Ordningen med bruk av e-konsultasjon ved sykmelding og erfaringer fra fastleger og sykmeldte under pandemien er i hovedsak positive, skriver regjeringen i sitt høringsbrev.

– Både leger og pasienter ser fordeler med e-konsultasjon også i saker som gjelder sykmelding. Dette gjelder særlig økt effektivitet og fleksibilitet for fastlegen, redusert smittefare for både fastlegen og pasienten og at det er enklere og tidsbesparende for pasienten. Samtidig er det risikofaktorer/ulemper knyttet til sykmelding ved e-konsultasjon. Det pekes på at konsultasjonsformen bare gir rom for en begrenset klinisk vurdering av pasienten og at det kan være lavere terskel for misbruk av sykmelding. Fastlegene mener det er avgjørende at pasienten er kjent for legen, og at legen har kjennskap til pasient og problemstilling, samt kjennskap til arbeidsplassen og pasientens arbeidsoppgaver, heter det i høringsnotatet.

Høringsfrist 31. august

Forslaget om å la legene skrive ut sykmelding basert på e-konsultasjon er nå ute på høring, med høringsfrist 31. august.

For å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag, foreslår departementet enkelte rammer for en slik ordning, bl.a. gjennom forslag til endringer i folketrygdloven § 8 -7. Konkret foreslår departementet at det åpnes opp for e-konsultasjon ved sykmelding under følgende forutsetninger/rammer:

  • Pasienten er kjent for legen
  • Pasientens diagnose er kjent for legen
  • Krav om faglig forsvarlighet

Disse rammene innebærer bl.a. at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter e-konsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem.

Kan være et godt forslag

Simployers juridiske rådgiver Jørgen Brostrøm mener det kan være fornuftig med en slik ordning.

– En sykmelding er uansett bare et forslag fra legen som arbeidsgiver sammen med den ansatte må bruke som grunnlag når det skal vurderes tilrettelegging av arbeidet. Vi ser at sykmeldingen ofte har begrenset verdi, fordi legen også ved fysiske konsultasjoner har for liten tid til å vurdere arbeidsevnen opp mot pasientens arbeidsoppgaver. Om sykmelder vurderer arbeidsevnen ut fra en fysisk eller digital samtale med pasienten, har neppe stor betydning for arbeidsgiver, sier Brostrøm.