HVA ER GALT MED NORSK BARNEVERN?
En serie i 10 deler av frilansskribent Ole Texmo som kaster lys over flere uakseptable forhold. Den gir samtidig leserne en innsikt i hvordan samfunnets ansvarlige legitimerer barnehandel i regi av barnevernet. Også om dem som tjener seg rik på slik virksomhet.
 
Publisert 17.11.2007. Siden oppdateres. Sist oppdatert: 11.02.2008.

Innledning: Av frilansjournalist Jan Hansen (NJ)

Gjennom desennier har norsk barnevern tross bedre vitende begått en rekke alvorlige lovbrudd og myndighetsovergrep mot tusener av norske og ikke norske borgere. Offentlige utredninger og granskinger har bekreftet at så er tilfelle. Likevel ser det ut til at ingen ansvarlig bryr seg. For barnevernets overgrep fortsetter med uforminsket styrke. De hardest rammede på gjerningstidspunktet var og er fortsatt umyndige individer. Altså snakker vi primært om barn og unge som var og fortsatt er ute av stand til å forsvare seg mot barnevernets hensynsløse maktovergrep.

Foreldre, øvrig familie og nære venner blir naturligvis også rammet i samme forbindelse. Vi snakker ikke om lovbrudd begått i ren uvitenhet men tross bedre vitende. Og ofte med loven i hånd. Det er skremmende at flere offentlige myndigheter har stilt seg bakom barnevernets mange og gjentatte ugjerninger som best kan beskrives som legalisert handel med barn. Men ekstra skremmende er det at våre politiske ansvarlige heller ikke reagerer overfor lovbruryterne ved ikke å straffeforfølge de ansvarlige som deltar i slik avskyelig virksomhet. 

Sfm.no er mildt sagt sjokkert over det vi så langt har fått kjennskap til om overgrep fra barnevernets side. Serien har ikke til hensikt å være stigmatiserende eller generaliserende. Målet vårt er å få stanset barnehandelen som foregår. De aller fleste vil nok bli like sjokkerte når sfm.no også avslører metoder og rent ut sagt djevelskap satt i system. Vi kan ikke og vil ikke ha det slik i Norge. Sfm.no krever at det blir satt sluttstrek for barnevernets herjinger en gang for alltid. Når ikke barnevernet selv forstår hva deres oppgaver egentlig går ut på, så er det medias plikt å fortelle dem om det.
 
 

SERIE . HVA ER GALT MED NORSK BARNEVERN? INDEKS.

Del nr. Side / innholdsdbeskrivelse. Pub. Dato
Del 1.

Innledning: Inngrep og overgrep

Makt og Omsorg. Tematikk og vinklinger. Lov og rett. Enkeltsaker og eksempler. Vekstnæring og ressursbruk. Omsorgssvikthysteri og angiverkultur. Fagfolk og systemfeil. Medias rolle. Betydningen av kunnskap.

18.11.2007
Del 2.

Det biologiske prinsipp – barnevernets største hatobjekt

Familien som samfunnets grunnenhet. Lov og respekt. Fagfolks holdninger. Barnets beste eller barnevernets beste? Betydningen av biologiske bånd. ”Rensk det vekk!”. Familielobotomi som systemtenkning. Utbyttbarhetstesen. Tilknytning og forankring.

26.11.2007
Del 3.

Mellom barnevernlov, barnelov og straffelov

Disharmoni satt i system. Med påstander som våpen. Bevis og dokumentasjonskrav. Makt og omsorg. Follo-modellen. Barnets beste revisited. Splitt og hersk. Stat-i-staten. Forskyvningsstrategier. Systembeskyttet kriminalitet.

02.12.2007
Del 4.

Bruk av sakkyndige

Kunnskap og behov. Mandat, kvalitetssikring og metodekrav. Offentlige utredninger. Roller og kompetanse. Psykolog Knut Rønbeck rides again. Forskning om rettssikkerhet. Vurderingstema. Habilitet, kollegialitet og avhengighet.

10.12.2007
Del 5.

Enkeltsakskunnskap

Enkeltsaker og fellessaker. Kunnskap og metode. Likheter og forskjeller. Dømmekraft. Psykolog Anne Poulsson. Barnevernets prestisjehensyn. Tilnærminger og påvisninger. Psykolog Bjørn Roald Larsen. Media og motmakt. Læring av erfaring.

16.12.2007
Del 6.

Juss og psykologi – en livsfarlig kombinasjon

Fag og metode. Psykonomenes demokratur. Kunnskap og myter. Språk og makt. Beslutning og omsorg. Barnets beste: omforening og forskyvning. Ingjald Nissen og hersketeknikkene. Rettferdiggjøring. Systemovergrep i lukket rett.

07.01.2008
Del 7.

Hvordan gikk det med barna?

Kontakt med barnevernet. Grunnleggende kompetansesvikt. Samarbeidsvilkår og overstyring. Ressurskartlegging og dokumentasjon. Syndrombarna. Tilsyn og etterprøving. Skapt avhengighet. Oppfølging. Rus og kriminalitet. Grensesetting.

14.01.2008
Del 8.

Fylkesnemnd, rett og rettssikkerhet

Prosesser og systembetingelser. Styrkeforhold og forutinntatthet. Tvistegjenstander og tvistetemaer. Psykolog Knut Rønbeck på gjensyn. Selvforsikringer og selvmotsigelser. Rettsmidler, saksadgang og prøvelsesrett. Rett til advokat. Krenkelser som motiv.

21.01.2008
Del 9.

Media og motmakt – når angiversamfunnet slår tilbake

Desinformasjonsmonopolet. ”En annen historie”. Fagfolk og klidekritikk. Mørketall og angiveri. Internet som våpen og motmaktmiddel. Hvem trenger beskyttelse? Taushetsplikten. Utvalg og representativitet. Plakat-sak, svartelister og ytringsfriheten.

04.02.2008
Del 10.

Norge og folkeretten
Menneskerettighetene. Barnekonvensjonen. Etterlevelse og respekt. Symbolfunksjon og rettskraftvirkninger. Krenkelser og reparasjon. Jussen som problem. Tiden lager alle sår. Adele Johansen vs Norway. Gruppesøksmål og rettslig interesse.

11.02.2008

Linker til seriens øvrige deler:

Indeks Del 1. Del 2. Del 3. Del 4. Del 5. Del 6. Del 7. Del 8. Del 9. Del 10.