Aksjonen mot AAP ordningen fortsetter

Publisert 15.4.2019
Foto: Colourbox

Det var sommeren 2016 som ”Aksjon mot AAP ordningen begynte. Her forteller initiativtakeren hva som skjedde og hvorfor.

Slik startet aksjonen

FB-gruppen «Aksjon mot AAP forslag», startet sommeren 2016 av undertegnede. Det kom ut et høringsnotat fra Arbeids og sosialdepartementet som handlet om endringer i kapittel 11 i folketrygdloven om AAP. Jeg leste igjennom dette høringsnotatet og så fort at dette kunne få store konsekvenser om det gikk igjennom.

Jeg svarte på høringsnotatet som privat person, og ble så kontaktet noe senere av Uføres landsforbund, ULF Norge, som ønsket at jeg skulle delta på den åpne høringen som var i mai 2017 som deres talsperson. Noe jeg gjorde. Og dette var starten på FB-gruppen som i dag heter «Aksjon for AAP endringer», for nytt lovverk kom, og jeg trodde at min lille aksjon var over.

Alt i mars/april 2018 begynte varslene og komme inn til FB-gruppen, som på den tiden hadde ca 900 medlemmer, om at AAP mottakere mistet sine penger over natten. Det var ikke noe varsel, ikke noe vedtak, mangel på oppfølging fra NAV, og penger kom ikke på konto. Den 29. mai 2018 gikk første e-post med varsel om hva som skjedde ut til Arbeids og sosialdepartementet, Arbeids og velferdsdirektoratet og Sivilombudsmannen. Alt dette ligger inn under filer i FB-gruppen «Aksjon for AAP endringer» (vi måtte skifte navn, for nå er vi for endringer i loven som kom 01.01.18) som er åpen og alle kan lese.

I løpet av sommeren og høsten gikk du ut enda flere e-poster til Arbeids og velferdsdirektoratet og Sivilombudsmannen. Svarene vi fikk inn, var ikke tilfredsstillende, og hele veien så ble alt bagatellisert og det ble skrevet at NAV fulgte loven (noe vi gang på gang påpekte at ikke skjedde). Vi har fått innrømmelser på at vedtak er kommet for sent, men Arbeids og velferdsdirektoratet, og Arbeids og sosialdepartementet vil ikke innrømme at varsel ikke er gitt. Her henviser de til det siste vedtaksbrevet, og mener dette er et varsel god nok, noe jeg mener ikke kan holde. FB-gruppen vokste og flere medlemmer kom til. Flere kunne fortelle om det samme. Historiene gjentok seg.

Høsten 2018 fikk jeg en telefon fra journalist Jens Marius Sæther i Dagsavisen. Da hadde jeg hele saken klar, med vedtaksbrev som beviste at vedtak kom mange uker og måneder etter at AAP opphørte. Jeg hadde medlemmer fra FB-gruppen som ville stå frem med sine historier, og så begynte AAP saken å komme ut i mediene. Ved siden av dette så kom det også frem en rundskrivsendringen som kom sommeren 2016 som handlet om varighet (folketrygdloven 11-10 etter gamle regler).

Her er det en klar innstramming som ikke er tatt opp i Stortinget, og som er «snik» innført i NAV, slik jeg ser det. Dette ble det en Interpellasjon om på Stortinget i februar i år, og denne ble fremsatt av Lise Christoffersen fra Ap.

Lise Christoffersen har fulgt FB-gruppen fra starten av, og stilt Anniken Hauglie mange spørsmål i tiden som har gått, første spørsmål ble stilt i januar 2017, om nettopp strengere praktisering av unntaksregelen og varighet (§11-10) som er direkte knyttet til rundskrivsendringen.

Vi i Aksjonsgruppa har klart å markere oss i ulike medier. TV2 nyhetene stilte på Interpellasjonen og der var vi mange fra aksjonsgruppa som stilte opp.

Vi ble invitert inn til Stortinget for å delta på et møte som SV inviterte til, hvor de ønsket å belyse situasjonen rundt AAP saken, her møtte tre medlemmer og jeg selv. Vi ble også invitert inn til møte med Audun Lysbakken, og her var det også tre andre medlemmene som ble med. Audun Lysbakken har senere brukt disse historiene i sine innlegg om AAP.

Historien er så mange, og de er så vonde. Felles for alle er at de er syke og skadede mennesker med en nedsatt arbeidsevne på minst 50% til ett hvert yrke, og de mister sin AAP og inntektssikring. De har ikke noe valg om å gå tilbake til arbeidslivet, noen jobber alt det de kan klare (kanskje 30-40%), mens andre har ikke helse til dette heller. AAP stopper fordi de har nådd en «maks tid», de har «gått ut på dato», men alle disse 1000 vis av menneskene er ikke ferdig avklart i forhold til sin helsesituasjon eller sin arbeidsevne, så nav kan ikke åpne opp for at de kan søke en uføre trygd (hel eller gradert).

Dette nye lovverket slår så hardt og brutalt ut at det mangler sidestykke i Norsk nyere historie. Om dette er en villet politikk så er det en slem og ondskapsfull politikk. Det å frata syke og skadede mennesker inntektssikringen er også å bryte med formålet med folketrygdloven.

«Lovens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygden skal videre bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkelte persons livsløp og mellom grupper av personer. Folketrygden skal også bidra til hjelp til selvhjelp.»

Det vi også nå ser er at private og offentlige pensjons avtaler blir sagt opp når vedtak om opphør av AAP kommer. Disse syke og skadede blir utmeldt fra sine pensjonskasser om de ikke har en jobb, eller mangler et statlig vedtak fra nav. Dette igjen får store konsekvenser for de som blir rammet.

Ved en senere uføre trygd, så vil man ikke få tilbake sin avtale, man får ikke oppspart flere pensjonspoeng, og en uføre pensjon vil nok også bli avkortet. Disse som blir rammet av dette, taper store summer. Dette er et ran av syke og skadede mennesker, som bare er så feil og galt som det kan bli.

Det er så mange konsekvenser av dette nye regelverket, og her er noen fler:

  • Utdanningsløp blir avbrutt, og avstanden til arbeidslivet blir enda større.
  • Flere opplever å måtte selge bolig og eiendeler.
  • de må velge mellom mat eller medisiner, og flere blir gjeldsslaver.
  • Utredning og behandling stopper helt opp på grunn av manglende økonomi.
  • Flere opplever en forverring i sykdomsbildet sitt, og flere får psykiske problemer.
  • Barn blir vitne til foreldres fortvilelse og maktesløshet overfor nav og myndigheter, dette kan gi traumer og føre til utrygghet. Barnefattigdommen øker.
  • Familier går i oppløsning, barn må flytte, tryggheten bli borte,
  • Tilliten til NAV og myndigheter bli svekket, bare for å nevne noe.

Vi i Aksjonsgruppa har en underskriftskampanje gående. Den heter «Aksjon rettferdighet for AAP mottakere». Vi har til nå fått inn over 36 000 underskrifter. https://www.underskrift.no/vis/7498/

AAP saken ble også debattert på Debatten med Fredrik Solvang den 26.03.19.

Her møtte Elin Marie Jahren som er rammet av lovendringen, stortingsrepresentant Lise Christoffersen, Arbeidsminister Anniken Hauglie, lege Paul Kavli og jeg opp. Sist uke var det åpen høring på Stortinget igjen, denne gangen fordi både SV og Ap har kommet med et nytt lovforslag for å få reversert denne lovendringen.

Det er så mye i denne saken, og det å forstå nav som system, lover og rundskriv er ikke enkelt. De aller fleste vil tenke at 4 år (3 år fra 2018) er nok til å bli ferdig avklart i forhold til helse situasjon og arbeidsevne, men det er ikke det. Her må man også se lovverket i kapittel 12 i folketrygdloven opp mot lovverket i kapittel 11 om AAP.

Alt av nødvendig og hensiktsmessig utredning og behandling må være prøvd ut før du kan søke en uføre trygd. Og uføre trygden må nav åpne opp for at du kan søke. Du må få rett bistandsbehov (varig nedsatt arbeidsevne/behov) og dette er nøkkelen som åpner opp for uføre søknaden. Vi venter fortsatt på svar fra Sivilombudsmannen angående rundskrivsendringen, for dette er tatt opp som egen sak i et samarbeid mellom en advokat og meg.

Elisabeth Thoresen