AP legger opp til storstilt kamp mot private barnehager

Publisert 20.12.2021
Illus.foto: Colourbox

AP/ SP regjeringen foreslår å redusere pensjonspåslaget fra 13 til 10 prosent. PBL (Private Barnehagers Landsforbund) anslår at kuttene vil beløpe seg til mellom 400 og 600 millioner kroner årlig. Kuttforslaget vil svekke barnehagenes evne til å levere tjenester av høy kvalitet og mangfoldet i barnehage-Norge kan bli redusert.

Det er ikke tvil om at Rødt gjennom Hege Bae Nyholt som ble leder for Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget allerede har hatt en betydelig påvirkning på politikken til Arbeiderpartiet.  De siste fire årene har Rødt systematisk angrepet og svekket Arbeiderpartiet.Dette gjenspeiler seg nå også i Arbeiderpartiets stortingsprogram.

I et forsøk på å demme opp for velgerflukten fra Arbeiderpartiet til partier lenger ut på venstresiden, har Jons Gahr Støres parti på viktige områder beveget seg betydelig mot venstre. Jeg tror mange som er opptatt av private bedrifter og privat eierskap vil bli forbauset. Det er stor forskjell på det Arbeiderpartiet gikk til valg på for 4 år siden og det de nå vil gjennomføre.

Arbeiderpartiet vil komme med en rekke forslag til hvordan private bedrifter i fremtiden skal utelukkes og avvikles. Dette gjelder særlig overfor alle de privat ansatte og private bedrifter som leverer tjenester til vår velferdssektor. Det er en ny og radikal politikk Arbeiderpartiet her slår inn på. Dette vil ramme og påvirke flere hundre tusen arbeidstakere i private bedrifter og det vil ramme titusenvis av private bedrifter og enda flere private eiere.

Det Arbeiderpartiet nå legger opp til er antakelig det største angrepet mot privat eierskap her i landet på mer enn 50 år. Dette representerer et markant brudd med den satsning på privat – offentlig samarbeid, som det lenge har vært bred enighet om. Det heter rett ut at «Arbeiderpartiet vil redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, slik som bestiller-utfører-modeller, internfakturering, konkurranseutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbudet.»

På barnehagesektoren skal partiet innføre et strengt økonomisk regelverk, slik at eierne ikke lenger skal få lov til å ta utbytte.
Det som nå foreslås mot de private barnehagene, vil i sin konsekvens innebære at det private eierskap over tid vil avvikles eller forsvinne. I 2003 var det bred enighet om å mobilisere private virksomheter for å sikre full barnehagedekning. Den gang sto 23 000 barn på ventelisten for å få barnehageplass.

De private ble invitert til å investere med et løfte om økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. Ingen private kan investere uten at de skal ha rett til en rimelig avkastning. Det trodde jeg virkelig at Arbeiderpartiets politikere også var enig i. Mobiliseringen av private aktører har vært en gedigen suksess og i dag er det full barnehagedekning. 250 000 foreldre har barn i private barnehager.

De private bedriftene har ifølge undersøkelser gitt minst like høy kvalitet for barna, like gode vilkår for de ansatte og gitt milliarder av mer velferd til kommunene for skattepengene.

Svein-Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting