Åpent brev til Arbeids- og Sosialdepartementet

Publisert 3.12.2021
Foto: Sfm.no

Jeg var på telefon til departementet for noen dager siden og dere skulle ringe meg tilbake, men dere sendte meg en SMS om at dere er sperret fra ringe ut av Norge. Derfor skriver jeg ett brev til dere om hva slags lovbrudd jeg har blitt utsatt for i min virksomhet innen taxi. Jeg vil også ta med de lovbrudd tidligere statsråd i Arbeidsdepartementet Anniken Huitfeldt gjorde mot de menneskene som gjorde det de hadde rett til etter EØS reglene å gjøre. Jeg vil minne departementet om at som følge av at Norge er ett EØS land har folk rett til å reise innen EU og EØS områder selv om de går på arbeidsavklaringspenger. Det var mange som ble uriktig stemplet som trygdemisbrukere som følge av dette, der mange fikk stoppet sine utbetalinger, noen satt også i fengsel som følge av dette.

Jeg vil minne departementet om Grunnlovens § 49. der staten har plikt på seg til å detalj informere folket om hva som skjer i de sakene vedrørende NAV skandalen som dette ble kalt på folkemunne også ledelsen i NAV hadde like stor plikt på seg å kjenne til EU reglene på dette også statsadvokaten samt dommere i trygderetten hadde denne plikten. Hadde disse menneskene gjort jobben sin, hadde mange mennesker blitt spart for store lidelser. På vegne av folket vil jeg med dette kreve at folk får reparert de skader de har lidt og det inkluderer eventuelle salg av bolig og bil og de som led overlast at penger ble stoppet skal ha tilbake dette inklusive renter.

Tilbake til taxisaken, der det ble forlangt av Oslo taxi via Oslo kommune at jeg skulle fratas mitt løyve A 1125 på 90 tallet.  Dette taxiløyve har man fått til man er 70 år.  Kan bare fratas ved at man begår noe som helst form for kriminalitet. Det eneste jeg gjorde var å prøve å få ordnet konkurranse til daværende monopol. Her var det Oslo kommune som anla sak på meg for at Oslo taxi så det som brysomt at man skulle ordnet til konkurranse mot det kriminelle taxisystemet som var. Altså, jeg ble fradømt taxiløyve med en gjeld som da sosialklient aldri ville ha mulighet til å dekke.  Da jeg altså ikke hadde gjort noe kriminelt, var det kriminelt av en domstol å frata meg muligheter å kunne dekke gjeld på lovlig måte.

Jeg ble nærmest tvunget til å forlate Oslo. Jeg flyttet til Bergen, der jeg tok kjøreseddel på rekord tid, men jeg hadde problemer med jobb, fordi Oslo taxi ville prøve å få meg boikottet også der. Jeg fikk løyve i desember år 2000. Det gikk bra til 2004 altså nesten 4 år etter at jeg fikk løyve. Det var en ny lov som at alle taxiutøvere måtte skaffe seg en bankgaranti, noe jeg ble nektet for noe jeg angivelig skulle ha gjort ca. 10 år før. Jeg ble med det fratatt løyve og da jeg hadde tømt klageadgangen, stevnet jeg Oslo kommune for Oslo tingrett for ett overlagt brudd på Grunnlovens § 97. Regjeringsadvokaten forlangte at dommer i saken å beslutte å avvise saken, noe som ble gjort. Jeg prøvde å anke, men fikk ingen muligheter, fordi man fikk ikke fri rettshjelp på slike saker.

Da jeg i to perioder har blitt fratatt løyver. I Oslo var gjelden på noe mer enn 400000, den inndrives den dag i dag mer enn 36 år etter at jeg hadde blitt fratatt løyve. I Bergen er gjelden nesten 90000.  Jeg har nærmest fått livstids straff for at jeg var dum. Da det var staten som tok i fra meg løyvene, er det da staten som burde dekket denne gjelden.

Hans Bauge
Samfunnskritiker