Åpent brev til Høyesterett

Publisert 6.8.2021
Foto: Sfm.no/Wikiepdia

Det jeg skal ta opp er den Norske Grunnloven. Denne loven er forskjellen på rettstaten og den totale stat. Den forteller klart hvordan Norge skal styres. Etter dennes § 2 skal de som velges inn for å styre Norge, bekjenne seg til den kristne tro. Selv om det er religionsfrihet i Norge, er Grunnloven overordnet dette og at alle som har til hensikt å styre Norge, skal uten unntak bekjenne seg til den kristne tro. Så religionsfriheten gjelder kun for retten til å bo i riket og for statsborgerskap, slik det står i loven, men vil du bli politiker med hensikt å bli valgt inn på Stortinget, må politikeren konvertere til den kristne tro.

Så var det denne EØS avtalen, der mer og mer av norsk suverenitet blir overgitt til Brüssel. 2 ganger har det vært folkeavstemning om EU medlemskap. Begge gangene var det ett meget klart nei til dette. Altså folket stemte i tråd med Grunnlovens § 1. Det tidligere statsminister gjorde å melde Norge inn i EØS, til og med uten noen folkeavstemning var klart strid med tidligere nevnte § 1. Det er klart Høyforræderi å avgi suverenitet til fremmede makter.

Det var dette Vidkun quisling gjorde da han hjalp Nazistene til makten i Norge i 1940. Han ble jo skutt 5 år etter for Høyforræderi. I dag blir ikke en gang forrædere tiltalt for sin forbrytelse. Jeg kan si så mye at de fleste på Stortinget som er globalister, er forrædere i ordets rette forstand at de vil servere Norges suverenitet til fremmede makter. Grunnloven gjør mye mer enn å fortelle hvordan landet skal styres. Den beskytter også folket fra overgrep, da spesielt overgrep fra det offentlige som kan skade den enkelte psykisk.

Det eksisterer selvstendig næringsdrivende som mister sitt levebrød fordi regjeringen kommer med en ny lov og den næringsdrivende mister sitt levebrød, ett klart brudd på Grunnlovens § 97. Her blir folk rensket for alt, det å kunne arbeide. Så lar de personen sitte med gjelden til personen blir pensjonist, minstepensjonist. Når de tar levebrødet fra folk med også gjeld, er det det samme som å frata personen retten til å betale sin gjeld og det er det samme som grovt tyveri, når Namsmannen kommer for å trekke personen av en liten trygd, blir tyveriet til ran. Spesielt er det når beløpet som skal trekkes er et produkt av statens brudd på Grunnlovens § 97, men det blir også ett brudd på samme lov § 110.

Etter Grunnlovens § 92 skal menneskerettene følges. D.v.s. at menneskerettene ikke bare er norsk lov, men den sidestilles med Grunnloven. Det igjen vil si at staten skal uten diskusjon gjøre om de meget tvilsomme omsorgsovertagelsene, der Norge har tapt i EMD.     Grunnlovens § 95 sier at alle har rett til å gjøre bruk av domstolene, men ettersom utgiftene der øker mer enn inntektene og nødvendige artikler øker også noe mer enn inntektene. På den måten våger stat og kommune å tjene på å bryte lov, for de vet at pensjonister og lavtlønte ikke kan klare å forsvare sine rettigheter i domstolene.

Fri rettshjelp eksisterer ikke lenger, om det noen gang har eksistert. Så her er det begått store lovbrudd mot Grunnloven og da rettsstaten. Hvordan vil Høyesterett få tilbake rettsstaten? Etter regelverket skal enhver lov som kommer i konflikt med en eller annen paragraf i Grunnloven vike. Grunnloven er også overordnet selv Statsminister

Hans Bauge 
Samfunnskritiker