Bakom synger skogene

Bergen 27.9.2016
Av Terje Haugom
Politisk kommentator MOD
Illus.foto: Colourbox via JH Media

Det var en gang et lite land oppe i nordre hjørne av verden. Folket der levde av fiske, jakt, jordbruk og skogbruk. Mange gårder var store, og enda flere – ja flere tusen – var småbruk.

Storbønder ga arbeid til mange, også husmenn, og gården produserte varer som menneskene i landet levde godt av. I tillegg til den føde som jakt og fiske ga. Det var korn og mel til brød på bordet, egg, og kjøtt av ymse slag. Storfe, småfe, hest og gris, og så høner da! Og på småbrukene drev de stort sett med det samme, bare i langt mindre målestokk. Storbøndene eide mye skog, og den ga tømmer til hus for folk flest, og cellulose til papp- og papirproduksjon.

Moderne og mer effektive maskiner kom til, og landbruk og skogbruk ble mer effektivt og rasjonelt. I fjøset kom melkemaskiner, og all effektiviseringen og automatiseringen i landbruk og skogbruk gjorde at det ikke lenger var bruk for så mange hender lenger. Mange så ingen annen råd enn å flytte til tettstedene og byene, og den yngre generasjon gjorde likeså – i de aller fleste tilfellene. Flukten fra landsbygda var et beklagelig faktum. Konsekvensene ble, at etter hvert ble småbruk og flott matjord liggende brakk og øde. Maskiner støvet og rustet ned.

I dag ligger tusener av forlatte småbruk, med maskiner og utstyr, rundt om i skogene i Sør-Norge, og videre nordover i vårt langstrakte land. Noen idealister – ofte unge familier – har funnet drømmestedet sitt, og har fått liv i fjøs og stall, og matjord som gir god avling. Og mye sjarme, med skogens sus bakom …

Norge har opplevd tider, da egen matproduksjon var en livsbetingelse – både for bonden selv, men også for andre fra by og land. Når matforsyninger fra naboland og verden ellers uteble, pga. krig, nedgangstid, tørke, epidemier m.m.

Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) mener det er fryktelig synd at alle disse tusener av fullt levedyktige gårdsbruk, med god matjord, skal forfalle og bli overgrodd av kjerr og kratt. Vi vil appellere til unge mennesker – som er opptatt av hvor viktig slikt er, både for land og folk, miljø og sunt kosthold – å satse på å få kjøpt seg et slikt nedlagt gårdsbruk, og der få gode muligheter til å utøve en idealistisk gjerning, og gi norsk, egen matproduksjon et solid løft! MOD anmoder myndighetene om å gjøre det enkelt for dem som gjerne vil! La oss ikke glemme, at magre og trange tider kan komme igjen.