DEM vil ha ombud/ kommuneombud i alle kommuner

Publisert 12.12.2021
Foto: Colourbox (Innfelt: Privat)

Ola og Kari Nordmann: Sosial trygghet stabile strømpriser og avgifter er en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet. I tillegg til dette trengs det  gode offentlige velferdstjenester og et mer rettferdig system som hjelper nordmenn i Norge som trenger langt bedre hjelp og støtte når kriser oppstår. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddel mot fattigdom. Svak økonomi svekker også muligheten til å delta på fellesarenaer som koster penger, som for eksempel kultur- og idrettsaktiviteter. Det går særlig ut over barna.

Vi vet at det finnes sammenhenger mellom arbeidsledighet og fattigdom, mellom sykdom og fattigdom og mellom alderdom og fattigdom. Disse sammenhengene vil vi arbeide for å redusere. Både den enkelte og samfunnet har ansvar for å gjøre noe med fattigdommen. Tilknytning til arbeidslivet er det viktigste for å hindre fattigdom for den enkelte. Derfor legger også Demokratene i Norge opp til en politikk der næringslivet skal gjøres sterkt og konkurransekraftig.

Vi vil vektlegge et bredt forebyggende perspektiv, gjennom oppvekstmiljø, utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv, og innenfor velferdsordningene. Vi skal ha en særlig innsats rettet mot de som er avhengige av rusmidler og deres pårørende. Det må settes inn virkemidler tidlig, slik at vi hindrer utstøting og sikrer inkludering i arbeidslivet.

Økte gebyrer og avgifter rammer folk flest hardt og er en form for skattlegging som bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene mellom folk med ulikt inntektsgrunnlag. Mens ordinære skatter beregnes ut fra inntekt, fastsettes gebyrer og avgifter uten hensyn til betalingsevne. Derfor slår avgiftsøkningene spesielt hardt ut i forhold til dem som har minst fra før.
Faktum er at enslige og eninntektsfamilier får en dramatisk reduksjon i sin realinntekt i forhold til dem som har to inntekter å fordele avgifts byrden på. Vi vil derfor arbeide for reduserte gebyrer og avgifter på varer og tjenester som folk flest er avhengige av. Demokratene i Norge vil også ha forbud mot salg av gjeld. Fattige har i dag den dårligste rettsikkerheten. Demokratene vil derfor at det skal tilsettes by ombud/ kommuneombud i alle kommuner for å ivareta enkeltmenneskers rettstrygghet som borger i Norge.

Vidar Kleppe
Demokratene