Det “Grønne Skiftet” raserer Norsk natur

Publisert 25.5.2020
Foto: Sfm.no

Det svært vanskelig å forstå hvorfor den globallistiske regjeringen til Erna Solberg med Krf, V og Frp på slep satser på vindkraft i stedet for å oppgradere og videreutvikle vannkraften i det som kalles det “grønne skiftet”, som globallistene i AP, SV og SP var arkitektene bak.

Den omfattende raseringen av landskap, urørt natur og påfølgende faunakriminalitet som nå pågår i Norge i vindkraftens navn i dag må derfor settes inn i en større sammenheng. Erna, Rotevatn med flere er mer lojal mot FN for å sikre sine godt betalte verv i FN, enn de er til Norge som de faktisk er valgt til å styre. En grov påstand mener kanskje noen? La oss se på fakta først. Det regjeringen og stortingsflertallet styrer etter, er det såkalte Klimakur 2030 og agenda 21 som i grove trekk i praksis går ut på å gjøre rike land som Norge like fattig som de fattigste landene i verden. For der er de landene som i dag styrer FN. Altså går personlig vinning foran den norske folkeviljen i stortingspartiene. Jeg kaller det korrupsjon på høyeste nivå og burde blitt straffet av både velgere og påtalemakten. La det være helt klart.

Som kraftkilde er de fleste enige om at vannkraft er bedre enn vindkraft. Fakta er at omtrent. 94 prosent av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. Det er mest av alle land i Europa. Vannkraft er som vindkraft fornybar med den forskjell at vannkraft ikke forurenser naturen. Vi har også store reservoarer i fjellheimen i Norge som fungerer som en kjede av kjempebatterier med energi som kan utnyttes når man har behov for strøm. Og dette batteriet vil ligge der med tilgang til regn og snø til evig tid til å dekke mer enn Norge sitt strømbehov uten å forurense. Noe en ikke kan si om mordermastene til miljøsvinene Erna og Rotevatn som slutter å produsere strøm når vinden uteblir.

Derfor har vannkraft et stort konkurransefortrinn sammenlignet med vindkraft som kun kan utnyttes når vinden er der og at de miljøfientlige mordermastene må byttes ut hvert 10-20 år til enorme kostnader. Kostnader så store at strømregningen vil med sikkerhet bli minst 3 ganger så høy om bare få år. For subsidiene Erna og Rotevatn har gitt disse miljø og faunakriminelle norske og multinasjonale selskapene er allerede godt plassert i skatteparadiser, og ikke til å gjøre opp for høyere kostnader for drift. Så all fornuft tilsier at vi må satse på vannkraft istedenfor den miljø og fauna-kriminelle vindkraften. Om ikke blir Norge et enda dyrere land å bo og drive foretning i enn vi er i dag. Og da vil vi havne tilbake til det vi var før vi fant oljen. Nemlig som Europas nest fattigste land, der de fleste levde fra hånd til munn. Jeg husker den tiden, vil ikke tilbake. Er velgerne villig til å gjøre noe med dette før det er for sent? For fakta er at vindkraft redder ikke klima, men ødelegger natur.

Norge har vært verdensledende på vannkraft i ulike former de siste 500 årene. Først som Europas største eksportør av tømmer fra 1500-tallet til langt ut på 1800-tallet og fremdeles storeksportør langt ut på 1900-tallet, der elvene var hovedveien på vei fra de store skogene i innlandet til sagbrukene på kysten. Dernest hadde vi flest vanndrevne gård møller pr. innbygger i hele verden på 1800-tallet. Vi hadde også over 2000 vannkraftverk I begynnelsen av 1900-tallet. Det var også vannkraften som la grunnlaget for industrieventyr mange steder I forrige århundre. Men mange av vannkraftverkene trenger å oppgraderes med moderne og mer effektive vannturbiner som overlever vindmøllene flere ganger. Og der er der det skurrer hos meg når Erna & Co heller vil ødelegge store områder med urørt natur fremfor å oppgradere eksisterende vannkraftverk.

Og kompetansen til å både konstruere og produsere nyere og mer energieffektive turbiner har vi allerede i Norge på grunn av både vannkraft, men også på grunn av industri knyttet til skipsfart og oljenæringen de siste 50-100 årene. Og de gamle turbinene kan gjenvinnes. Altså trenger vi ingen miljøfiendtlig langtransport fra fjerne himmelstrøk eller miljøfiendtlig produksjon av ti-tusenvis av monstermaster som forurenser under produksjon, dreper fugler i drift og ikke kan gjenbrukes etter den korte levetiden, men forurenser i fattige land i Afrika. Vi kan holde liv i vår egen industri, slik at vi kan ha jobber og skatteinntekt til den Norske staten når oljenæringen tar slutt. Så hva er den egentlige årsaken til at vi ikke kunne brukt subsidiene bedre ved å heller subsidiert oppgradering av eksisterende vannkraftverk? Feite jobber i FN til noen få av våre folkevalgte som går i spissen for klimasvindelen? Jeg håper inderlig at velgerne legger denne svindelen på minnet ved neste stortingsvalg og straffer partier som nå og tidligere raserer Norsk natur og på sikt raserer velferden ennå mer enn det de har gjort de siste 10-15 årene.

Potensialet i oppgradering av eksisterende vannkraftverk med nye turbiner også langt høyere enn det den fauna og miljøfientlige mordermastene kan levere uten å rasere all tilgjengelig utmark. Ut i fra det jeg har lest om saken, kan det produseres 7 TWh mer enn i dag bare ved å modernisere eksisterende vannkraftverk. Og så har vi småkraftverkene som ifølge NVE selv har et potensiale på rundt 25 TWh. En kan også bygge flere mindre kraftverk i de elvene som allerede er utbygd. 25-30% av Norges vassdrag er faktisk regulert for at det kan bygges flere kraftverk etter hverandre uten at dette potensiale er utnyttet. Hvorfor ikke legge inn subsidiene her istedenfor å sende skattepengene våre til skatteparadiser slik at vi får dyrere strøm, slik det er med den miljø og fauna kriminelle vindkraften?

Vi i Demokratene Vestland Fylkeslag sier et klart nei til denne klimasvindelen og vil heller satse subsidiene på å gi Norsk industri muligheten til å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Vi vil gjøre natur, flora og fauna-kriminalitet like straffbart for de som eier, bygger og driver vindkraftverkene som det i dag er både for menigmann og all annen industri. Vi vil også avslutte subsidiene som i dag utbetales til den miljøfiendtlige vindkraftindustrien og bruke pengene til å oppgradere Norsk miljøvennlig vannkraft. Vi skal bruke våre skattepenger til å bygge Norge, og ikke til å rasere vårt vakre land.

Alt i alt kan vi investere i effektivisering i vannkraft med Norske ingeniører, Norsk industri og Norsk arbeidskraft og få dekket over 140 % av Norges kraftbehov uten å ødelegge mer urørt natur eller drepe flere rødlistede fuglearter. Men det passer kanskje ikke Erna, Rotevatn, Siv og Støre, da de ikke vil kunne kjøpe seg en godt betalt skattefri jobb i Brüssel eller New York på vår bekostning? For hva ellers kan være grunnen til at vi importerer vindkraftteknologi som i praksis voldtar norsk natur og dreper rødlistede fuglearter i stort omfang? Og hva er den egentlige begrunnelsen for at de miljøkriminelle eierne av mordermastene får subsidier som de kan stikke I egen lomme uten at det får konsekvenser for dem? Og når skal velgerne våkne og si et kraftig NEI til mer rasering av Norsk natur og velferd? For stemmer du ikke, stemmer blankt eller stemmer på et parti som i dag er på Stortinget, er du selv en del av årsaken til de irreversible naturødeleggelsene som skjer i dag.

Svein Arne Grønnevik
Leder, Demokratene Vestland Fylkeslag