En tannhelsereform kan få alle folk til å smile igjen

Publisert 14.4.2021
Illus.foto: Colourbox

Som førstekandidat på Pensjonistpartiets stortingsliste i Sør-Trøndelag vil jeg gi full støtte til SV sitt representantforslag om å gjennomføre en tannhelsereform for at alle kan smile bredt. Representantene ønsker å likestille tannhelsetjenester med andre helsetjenester, noe Pensjonistpartiet støtter.

Det er et faktum at sosial og geografisk ulikhet i helse er betydelig i Norge og særlig er ulikheten omfattende når det gjelder tannhelsen i voksenbefolkningen, en ulikhet som øker betydelig med stigende alder, og for utsatte grupper. Det er på høy tid at tenner blir behandlet likt som resten av kroppen.

Dagens ordning, som gjør at enkelte er nødt til å gå uten nødvendig tannbehandling fordi de ikke har råd til det, er ikke en verdig ordning i en velferdsstat. For å få endret dette er det nødvendig med en full tannhelsereform som sikrer like sosiale og geografiske tannhelsetjenester, der ingen skal betale mer for nødvendige tannhelsetjenester enn for andre nødvendige helsetjenester.

De prioriterte tjenestene i den offentlige tannhelsetjenesten fungerer godt for barn og unge, men varierer geografisk for psykisk utviklingshemmede, eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. En videre utbygging av den offentlige tannhelsetjenesten er avgjørende for å sikre likere tilbud i hele landet.

Pensjonistpartiet er enig i at det er svært gode grunner til å sikre et utvidet tilbud om gratis tannhelsesjekk til unge voksne samt å sikre lavere priser i påvente av en fullt gjennomført reform. Det er viktig at man etablerer en egen tannhelseordning gjennom NAV som sikrer at utsatte grupper med behov for tannhelsehjelp skal få et tilbud om nødvendig tannhelsehjelp, med felles retningslinjer for hele landet. Man må allerede nå før man får innført en tannhelsereform  inkludere flere behandlinger og grupper i refusjonsordningen.

Svein Otto Nilsen
Førstekandidat på Pensjonistpartiets stortingsliste i Sør-Trøndelag 
og Gruppeleder i Trøndelag Fylkesting