Flere bostedsløse i Trondheim må finne andre steder å sove

Mangler tak over hodet, men flertallet i Arbeid og Sosialkomiteen skyver problemet foran seg.

Publisert 19.3.2022
Foto: Sfm.no

Gjennom et Representantsforslag i bystyret pva. Pensjonistpartiet ba jeg Kommunedirektøren legge frem en sak til bystyret hvor man etablerer / kjøper flere akuttovernattingsplasser der brukeren kan disponere rommet store deler av døgnet slik lov og rundskriv krever som midlertidig botilbud.

Flertallet i komiteen avviste forslaget, og viste til notat fra kommunedirektøren. Det er allerede igangsatt arbeid med gjennomgang av det midlertidige botilbudet, og det skal komme en egen sak om dette til bystyret i løpet av 2022. Avvisningsforslaget ble fremmet av SV, MDG, SP og AP og de kan ikke se alvoret i saken. Kun Pensjonistpartiet og Høyre støttet Representantsforslaget.

Trondheim kommune har gjennom boligpolitisk plan et mål for boligetablering for vanskeligstilte: «Antall bostedsløse skal reduseres og ingen skal mangle tak over hodet» Trondheim Kommune skal ha som mål at alle skal ha et sted å bo.

NRK Trøndelag hadde en reportasje i Midtnytt onsdag 9. februar 2022 som viste at flere bostedsløse må finne andre steder å sove etter at Trondheim kommune la ned akuttovernattingstilbudet. I april 2020 la Trondheim kommune ned det eneste akuttovernattingstilbudet for bostedsløse menn. Nå finnes det ikke et «drop-in»-tilbud på kveldstid, der bostedsløse kan få ei seng for natten.

Det er Frelsesarmeen som, på oppdrag for Trondheim kommune, har driftet det tidligere akuttovernattingstilbudet i Hvedingsveita. Akuttovernattingsplassene ble lagt ned og omgjort til midlertidige boliger. Antall senger ble samtidig halvert – fra tolv til seks plasser. Siden den gang, har Frelsesarmeen avvist personer 67 ganger fordi det har vært fullt.

Kommunen er pliktig til å gi et tilbud til de som ikke klarer å finne en plass den kommende natt. Det har blitt skrevet avvik på at kommunen ikke klarer å oppfylle rettigheten til alle som trenger det. Det er tabubelagt å være bostedsløs og bostedsløse / pårørende sliter seg ut. Det er folk som ruser seg og går og går hele natta. Folk bytter tjenester for å få lov til å være hos andre.

Kommunalsjef for velferd, Karin Erland, sier til NRK at Statsforvalteren ikke vil at kommunen skal ha et slikt akuttovernattingstilbud. Statsforvalteren i Trøndelag avdekte at kommunen benyttet tilbud som ikke oppfylte kravene. Det er riktig at statsforvalteren har sagt at det akuttovernattingstilbudet Trondheim kommune ikke kunne godkjennes som et midlertidig botilbud.

For at midlertidig botilbud skal være forsvarlig etter lov og rundskriv så må rommet som brukeren skal disponere blant annet være tilgjengelig store deler av døgnet. At folk må sove i en heis ved jernbanen når de rettmessig har krav på et forsvarlig midlertidig botilbud er i hvert fall uholdbart.

Det er dessverre fremdeles en del i Trondheim som ikke klarer å nyttiggjøre seg kommunal bolig eller andre typer botilbud kommunen har. Da holder det ikke at man har to kriseplasser som legevakt og politi kan bruke i samarbeid med Trondheim kommune. Trondheim kommune må etablere/kjøpe tilstrekkelige akuttovernattingsplasser for bostedsløse slik at ingen trenger å sove ute i Trondheim.

Forslag:
Arbeids og Sosialkomiteen har avvist å hjelpe denne gruppen og skyver kommunedirektøren foran seg, men det er fremdeles mulighet til å ombestemme seg når saken kommer til bystyret.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre