Fokus norsk barnevern: Sfm.no har hatt kontakt med Riksadvokaten!

Halden. Publisert 16.6.2017 (Oppdatert)

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Den 12. juni 2017 sendte Samfunnsmagasinet følgende brev til Riksadvokaten. Brevet ble sendt på bakgrunn av en rekke tips til vår redaksjon, og som igjen omfatter ulovlig og uforsvarlig maktbruk. Her er brevet i sin helhet.

(Saken fortsetter under bilde).

Ikke mange dagene etterpå kom følgende e-postmelding fra den Høyere Myndighet. Våre påpekelser var meget klare og ikke til å misforstå, men svaret fra Riksadvokaten får oss igjen til å stille spørsmål hva barnevernet har lov til og ikke lov til å gjøre.

Svaret fra Riksadvokaten lød slik (gjengitt i kursiv stil):

Det vises til e-post 12. juni 2017 om barnevernet, med overskriften «Barnevernets agerende som lovens håndhevere». De spørsmål som er reist må i første rekke rettes til Fylkesmannen og/eller Helsetilsynet som tilsynsmyndigheter for barnevernet. Riksadvokaten ønsker å knytte en kommentar til punktet om ransaking av bolig og personer. Som påpekt i e-posten, er det kun politiet som kan foreta ransakinger. En «ransaking» er et tvangsmiddel som reguleres av straffeprosesslovens regler. Barnevernet har imidlertid hjemmel i barnevernloven til å foreta undersøkelser, herunder ved besøk i hjemmet, jf. barnevernloven § 4-3. Slike undersøkelser er ikke et tvangsmiddel etter straffeprosessloven. Barnevernets undersøkelser skal gjennomføres slik at en sikrer seg den informasjon som er nødvendig for barnevernssaken, men må gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører og skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Som nevnt er det tilsynsmyndighetene, eventuelt barnevernet, som kan gi nærmere informasjon om regelverket og som er nærmest til å besvare de spørsmål som er reist. Riksadvokaten kan ikke gi generelle pålegg til barnevernstjenesten.

Vh Mie Skarpaas
kommunikasjonsrådgiver
Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet