Forsvarsansatte er ikke som andre ansatte

Publisert 28.7.2021
Foto: Forsvaret

At Forsvarets ansatte har en særstilling i Staten, er noe BFO har hevdet lenge. Imidlertid kunne vi ikke bli mer forbauset enn hva Regjeringen selv legger opp til for å underbygge akkurat denne påstanden
.

Tirsdag 29.06 kom det et nyhetsvarsel fra Regjeringen om at følgende sendes ut på høring: Vil legge til rette for at militært tilsatte kan jobbe lengre. Det var ingen nyhet at Forsvarsdepartementet var i tenkeboksen for å fremme forslag om nye pensjonsordninger Det har de vært siden 2014. Det som overrasker, er tre ting;

  • at de skjuler andre saker de ønsker å få endret bak overskriften
  • at dette er gjort rett inn i et Stortingsvalg
  • At regjeringen foreslår en form for ansettelse som vi ikke har sett i Norge tidligere – frem til ca 45 års alder.

Dette bryter kraftig med dagens Statsansattlov. Og de foreslår å fjerne et virkemiddel som kunne regulere alderssammensetningen i Forsvaret – avgang på redusert lønn. Dette er vel et statlig virkemiddel, styrt av arbeidsgiver? I tillegg vil de innføre militære toppstillinger basert på åremål.

BFO vet at Forsvarsdepartementet har «full kontroll» på unntak av Statsansattloven gjennom Forsvarsloven. Imidlertid er det en stor risiko ved å utnytte en «Carte Blanche»-fullmakt til å håndtere ansatte som de vil.

BFO hevder at forslaget fra Regjeringen er et oppgjør med det særskilte stillingsvernet, og innføring av et kynisk system for å regulere alderssammensetningen i Forsvaret. Forslaget er å kunne «si opp ansatte gjennom karrieren» uten noe særlig kompensasjon. Dette er skjult bak et ønske om å tilordne seg arbeidslinjen som er regjeringens hovedargument for endringer i pensjonssystemet. Samtidig forsøker Forsvarsdepartementet seg med å sukre en sterk negativ endring for de ansatte gjennom å fjerne en plikt! Dette er en plikt som i dag står i veien for en anstendig pensjon. Imidlertid mener BFO at løsningen ikke er å åpne for å forlenge arbeidsforholdet, men å gi uttelling for den belastningen den ansatte her gjennom hele karrieren slik dette er for andre yrkesgrupper – ved å gi pensjonsopptjening for variable tillegg.

Det å fjerne det særskilte stillingsvernet for flere år siden hadde åpenbart et langsiktig mål. Nå synliggjør FD hva deres egentlige strategi har vært; Å sørge for en enklere måte og billigere å kvitte seg med militært tilsatte.

BFO leser dette slik; De ansatte i Forsvaret skal nå gå på prøvetid frem til fylte 45 år. Deretter skal flesteparten sies opp etter at de har gitt sine beste år i tjeneste for konge og Fedreland. Takken man får er smålig, bitteliten og på kanten til å være krenkende. Dagens avgangsordninger for militært tilsatte vil bli fjernet. Og ansatte på toppen får tilbud om åremål uten nevneverdig fangstnett.

BFO ser det som utidig av FD å skyve behov for endringer av plikt til å fratre foran seg, når det egentlige målet er noe helt annet. Dette handler om penger. Noen hevder store summer, problemet er bare at det regnestykket ikke er komplett.

De siste månedene har det vært stadig vanskeligere å ha en konstruktiv dialog om temaer som betyr noe for den ansatte; pensjon, pensjonsopptjening, husleie, utdanningskontrakter og økonomi, for å nevne noe. Denne «uskyldige» endringen som kom tirsdag 29. juni skjuler egentlig Forsvarsdepartementets faktiske holdning ovenfor sine ansatte;

Personellet er å anse som «bruk og kast». Og det er en stor utgiftspost.

Dette er en uverdig, illojal og uakseptabel behandling av ansatte. Uavhengig av sektor eller virksomhet. BFO kan love at vi skal kjempe mot denne endringen på vegne av alt personell i Forsvaret. I høringsutkastet vil vi komme med et tydelig og gjennomarbeidet tilsvar på et forslag som i praksis innebærer å fjerne all form for stillingsvern. Her er noen observasjoner:

  • Personell som ikke anses som kvalifiserte, mister jobben. Dette gjelder også personell som er uønsket – eller at man blir oppfattet som vanskelig (det er jo lederen som definerer ansattes fremtid).
  • Personell som anses «overkvalifisert» til å fortsette – les ikke kan søke på flere stillinger, skal ut av Forsvaret.
  • De fjerner en av de viktigste virkemidlene for dette – avgang på redusert lønn
  • De har en interessant sirkelargumentasjon – da Forsvarsdepartementet vet at ved å fjerne plikten til å gå av ved 60 år, så vil det automatisk bety at det blir færre unge soldater.

Det er derfor de må lage et særsystem for tilsatte i Forsvaret.

Med en slik behandling og holdning er det utopi å tro at det blir mange over 60 i fremtidens forsvar. Det vil sannsynligvis ikke bli så mange under 60 heller, for hvem vil vel inn i et system og en arbeidsplass der de ansatte sees på som en utgiftspost, og ikke en ressurs man ønsker å verdsette?

Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) er i gang på Sessvollmoen. Det er som vanlig mange søkere, en god del kandidater og en kø for å komme inn i Forsvaret. Disse må holde til høyre på vei inn, slik at de ikke kolliderer med køen av frustrerte på vei ut!