Fremtiden til Den kulturelle spaserstokken og Kulturkarusellen i Trondheim

Publisert 1.11.2023
Foto: Privat

Et representantforslag til Trondheim bystyre 23.nov 2023.

Trondheim ønsker å være en foregangskommune i arbeidet med kulturtilbud for seniorer og det er derfor skuffende at driftsstøtten til seniorkulturen knapt har økt siden 2012. Budsjettet for 2024 gir heller ingen økning av driftsstøtten og dette kan føre til at man må skjære ned tilbudet kraftig hvis ikke man får økt tilskudd.

Hovedårsaken til at Seniorkultur må vurdere redusert tilbud fremover, er at alle utgifter knyttet til konserter og foredrag har økt kraftig de siste årene uten at Seniorkulturs budsjett har økt tilsvarende. Dette gjelder både honorar/tariffsatser til artister, leie av teknisk utstyr, leie av lokaler/arenaer, samt kjøp av mat/servering.
Det siste er spesielt viktig med tanke på folkehelseperspektivet hvor Den kulturelle spaserstokken i stor grad bidrar til å hindre sosial isolering for ensomme, eldre mennesker. Trondheim kommune opererer med en 11.5 % økning i antall seniorer over 67 år fra 2023 – 2027 og Seniorkulturen har som mål å øke antall arrangementer tilsvarende befolkningsøkningen for denne gruppen.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) ble startet i Trondheim allerede i 2002 og er organisert som en del av Kulturenheten, under avdelingen Seniorkultur. DKSS utgir i dag en kulturkatalog to ganger i året, med åpne kulturtilbud som alle kan melde seg på. Til grunn for satsingen ligger et mål om at alle skal ha tilgang til kulturopplevelser av høy kvalitet, uavhengig av alder, helse og behov for tilrettelegging. DKSS er et by- omfattende tilbud, og omfatter både arrangement på helse- og velferdssentre, på arenaer i nærmiljøene og på sentrale kulturinstitusjoner.

Seniorkultur organiserer også Kulturkarusellen, som er et mer spisset tilbud til helse- og velferdssentrene. Tilbudet omfatter mindre kulturarrangement som kan gjennomføres inne på sykehjemsavdelingene, og er spesielt tilrettelagt for seniorer som i liten grad har mulighet til å oppleve kultur på andre arenaer.En enstemmig Kulturkomite vedtok 5. september 2022: Trondheim kommune har vedtatt ambisiøse mål gjennom Trondheim kommunes kunst og kulturplan. Bystyret forventer at etterspørselen etter kunst og kulturtilbud for seniorer vil øke gjennom en vekst i antallet eldre.

Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en sak som konkretiserer målene for kunst- og kultursatsing for seniorer i eksisterende planer, foreslår aktuelle prioriteringer i årene framover, og synliggjør økonomiske konsekvenser. Bystyret fulgte opp i sitt vedtak 17 november 2022: Det er nødvendig å tilrettelegge for at flere eldre skal kunne benytte både dagens og fremtidige kulturtilbud. Det er behov for å kartlegge behovene fremover, som jo vil endre seg i takt med befolkningsutviklingen.

Vi blir stadig flere eldre, og det å tilrettelegge for eldres livskvalitet og mulighet til deltagelse på ulike kulturarenaer er av stor betydning. En god plan for seniorkultur vil derfor være et nyttig verktøy for kommunen i årene fremover, og planen skal innlemmes i Eldreplanen. Det må legges vekt på hvordan man i større grad kan samarbeide med byens utdanningsinstitusjoner, frivillige og veldedige organisasjoner og byens næringsliv. Seniorkultur må også være en viktig del av handlingsprogrammet for kunst og kultur når den skal rulleres.

Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en sak som konkretiserer målene for kunst- og kultursatsing for seniorer i eksisterende planer, foreslår aktuelle prioriteringer i årene framover, og synliggjør økonomiske konsekvenser. Det er viktig å få frem at Trondheim kommune opererer med en 11.5 % økning i antall seniorer over 67 år fra 2023 – 2027 og at Seniorkulturen har som mål å øke antall arrangementer tilsvarende befolkningsøkningen for denne gruppen.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim