Bruk og misbruk av domstolene
Med vår serie i 10 deler, tilrettelangt og skrevet av frilansskribenten Ole Texmo, vil sfm.no sette søkelys på ulike forhold i det norske rettsvesenet.

Oslo. Publisert 2.2.2009. Siden oppdateres. Sist oppdatert 27.4.2009.


Av Jan Hansen, frilansjournalist, (NJ)

Våre domstoler har også en oppgave å sørge for at landets borgere og innbyggere er sikret full rettstrygghet i ethvert tilfelle. Ingen skal heller kjenne seg utrygge i sitt møte med norske domstoler. Slik skal det og bør det være, men slik er det ikke alltid i virkeligheten – dessverre. Og dypt beklagelig. Fakta tilsier at våre domstoler også misbrukes i mange forbindelser.

Med serien ”Bruk og misbruk av domstolene”, skrevet av frilansskribenten Ole Texmo, vil sfm.no sette økt søkelys på flere forhold som rettsvesenet har hovedansvaret for. Serien er ment å være til hjelp og opplysning for de aller fleste.

Nedenfor på denne siden vil du finne linker til alle seriedelene, og etter hvert som de blir publisert. Bokmerke derfor denne siden.
 

01

Oversiktsartikkel: ”finner at saken ikke kan føre frem”
Hva man skulle tro. Problemstillinger. Søksmålsadgang og prøvelsesrett. Maktspråk under lupen. Rettens profesjonelle aktører. Forbrukermakt og avmakt. Forutsigbarhet. Rettsliggjøring og ansvarliggjøring. Retten som lukket system og vernet bedrift. 

9.2.2009
02

Advokaten tar saken: ansvarliggjøring og umyndiggjøring
Mellom barken og veden. Trivialisering og rettsliggjøring hånd i hånd. Systemhensyn vs klientenes interesser. Advokatens valg – og klientens. Etikken og jussen. Sannsynlighet som spekulativ geskjeft. Orderud-saken: spillteori i praksis. Advokaten som motpart.

14.2.2009
03

Søksmålsadgang og prøvelsesrett; når sivilprosessen må reguleres
Bruk og valg av rettsmidler er ingen selvfølge. Utviklingstrekk. Lovrevisjon som virkemiddel. Prosessuelle og materielle vilkårsbestemmelser. Lovlogikk og hensyn. Begrunnelseskrav til besvær. Ankenektelse og siling. Gruppesøksmål, form og innhold.

23.02.2009
04

Gruppesøksmål- hensiktsmessighet for hvem?
Vilkår og hensyn. Kollektiv vs individuell behandling. Likhet vs forskjellighet. Rettssubjekter og objekter. Sakstyper, antall og egnethet. Avklaring av rettstilstanden. Subjektiv kumulasjon. Av- og påmelding. Godkjenning og avgrensning. Både og.

1.3.2009
05

Nye justismordsaker: når menn skal dømmast
Bevisene som forsvant. Kjønn og ideologi. Ubetinget offentlig omtale. Gamle problemer; nye sakstyper. Juss og politikk. Familievold over alle grenser. Våre nye vekstnæringer. To tanker i hodet samtidig. Utlendingsforskriftens § 37, 6. ledd. Mørke tall og hvitvaskede sannheter. Asylindustri og rasisme. Barnebrudsaken revisited.

7.03.2009
06

Rettens horer og halliker: bruk og misbruk av sakkyndige
Beviskjeder og forskyvning. Utredningsmetodikken som aldri ble utviklet. Saksopplysning og konfliktpotensiale. Mandat og kvalitetssikring. Keiserens nye havrepassere. Marked og forbrukermakt. Ansvarlighet først og sist. Foreldre og argumentasjon som utbyttbare størrelser. Forskyvning og beviskjeder.

16.03.2009
07

Juss og vitenskap: et forhold basert på ulikeverd
Dørums dictum. Janne Kristiansens forakt. Makt og rett; kunnskap og legitimitet. ”Den alminnelige rettsfølelse”. Utvalg, empiri og metode. Barnebortføring som eksempel. Like saker – likt utfall? Bjarkøy-saken. Rettsdogmatisk slumber. Begreper om dømmekraft.

24.03.2009
08

Når uretten slår tilbake: jussens omveier og bakveier
Betydninger av tilbakemelding. Manglende differensiert sivilrettsstatistikk. Målbarhet, sammenlignbarhet og etterprøvbarhet. Kunnskapskrav, kvalitetssikring og standarder. Bumerangeffekter. Læring av erfaring. Rekonstruksjoner og tilpassede forklaringer.

29.03.2009
09

Fra Lindorff til Strasbourg: forliksråd, mekling og namsrett
Om å gjøre krav gjeldende. Folkedomstol for småkravsprosesser. Tvangsfullbyrdelse, rettsmidler og inkasso. Rabattordning for kverulanter? Lovlogikk og kompetanse. Når retten ikke virker. Effektivitetshensyn og press. Om å uttømme sine rettsmidler. 

24.04.2009
10

Åpen rett: hvem og hva skal beskyttes?
Barnets beste og rikets sikkerhet. Anonyme vitner. Dokumentinnsyn og tilgjengelighet. Gjennomsiktighet vs tildekking. Begrunnelseskrav først og sist. Forakt og benekting. Rettssikkerhet for alle parter. Tvungen vs fri bevisbedømmelse. Når retten svikter.

27.04.2009

Merknad: Alle rettigheter reservert. 20(C)09 Samfunnsmagasinet