Gledelig lesning i Trønderavisa om MS-pasient

Publisert 12.12.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Pensjonistpartiet i Trøndelag er bekymret over hvor lang tid det tar fra lovende medisiner / behandlingsmetoder blir utviklet til produktet taes i bruk på pasienter her i landet.

Det er en meget hyggelig lesning om Martha Grønning (35 år) i Trønderavisa 27. november hvor hun ble symptomfri etter MS behandling i Mexico. Det er trist at hun selv måtte samle inn 500 000 kroner for å få utført stamcelle-transplantasjonen, men samtidig en tankevekker hvordan systemet kan være.

Man har de siste årene opplevd en liten revolusjon innen kreftbehandling og andre behandlingsmetoder og en rekke pasientgrupper som tidligere ikke hadde noe tilbud kan i dag leve lengre og bedre med sin sykdom. Dette er en utvikling som ser ut til å fortsette, og det er viktig at Norge kan være med på å drive denne utviklingen fremover. Det er et faktum at man må være offensive i alle deler av utviklingsløpet, fra forskning og utvikling, til kommersialisering og klinisk bruk hos pasientene.

Man opplever i dag i mange tilfeller en viss grad av tvil med tanke på å ta i bruk et nytt legemiddel. Det begrunnes i denne saken med Martha Grønning som i en rekke andre saker at man ikke finner nok vitenskapelige dokumentasjon på behandlingen. Ofte ønsker man å ta mulighetene i bruk – men usikkerhet knyttet til pris og effekt vil likevel kunne kreve at man gir et betinget nei.

I disse tilfellene mener Pensjonistpartiet i Trøndelag at det bør komme på plass en midlertidig finansieringsordning, slik at man raskere kan ta medisinene / behandlingen i bruk. Forskning og behandling må i større grad enn i dag sees samlet, og det bør vurderes ulike modeller som kan bidra til at medisinene / behandlingen kommer raskere til pasienten.

Det er i dag strenge krav til dokumentasjon på effekt for de legemidler som besluttes innført som etablert metode i helsetjenesten. På innføringstidspunktet vil det allikevel kunne være mangelfull dokumentasjon på legemidlets / behandlingens nytte hos pasienter. Det er derfor behov for ytterlige forskning som kan belyse behandlingens plass i helsetjenesten. Det er helt nødvendig at myndighetene og industrien går sammen og kommer fremt til en løsning som begge parter kan leve med. Så lenge det ikke skjer er det pasientene som betaler den største prisen.

Pensjonistpartiet i Trøndelag ber Regjeringen innføre et system for midlertidig finansiering av lovende legemidler / behandlinger som er til vurdering i beslutningsforum slik at ikke det økonomiske stopper muligheten til å ta i bruk nye medisiner / behandlinger.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag