Stygg barnevernsak i Ål, og mistanke om korrupsjon

Publisert 17.7.2017

Innledning: Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Illus.foto: Colourbox

En far (og bestefar) ble nylig av et av sine voksne barn (med egne barn), bedt om hjelp grunnet det en best kan kalle ren personforfølgelse av både voksne og barn. Faren har sendt Samfunnsmagasinet en kopi på en e-post som han har sendt barnevernet i Ål kommune, i tillegg til Barne- og likestillingsdepartementet samt Fylkesmannen i Buskerud.

Årsaken til at faren stiller slike konkrete spørsmål direkte til barnevernet i Ål kommune, er fordi han har fått klare bevis for at nevnte handlinger er begått. Samfunnsmagasinet ser det ikke som hensiktsmessig å be barnevernet om en kommentar, da vi rent erfaringsmessig bare får til svar at ” vi kan ikke gå inn i enkeltsaker”. Nedenfor gjengir vi, med tillatelse fra faren og involvert familie, e-posten han har avsendt. Person- og enkelte stedsnavn er anonymisert etter ønske fra familien.

Til Barnevernet i Ål Kommune.

Vedrørende min XXX XXXX og XXXXX sine såkalte saker i barnevernet i Ål kommune:

Som far og morfar har jeg ved flere anledninger etterspurt saksdokumenter i de påståtte saker for å få disse utlevert til foreldrene uten hell. XXXXX har flere ganger blitt lovet å få disse men når hun møter opp, får hun de ikke ut, men møter en utidig saksbehandler som hevder at det er en fare for at barna kan lese dem. Før dette, så var det problemer med dataen og nå er det ferien. Saksbehandlingen i denne såkalte bekymringssaken er ingen sak, og det er begått en rekke alvorlige lovbrudd som jeg vil ha svar på fra tre instanser: Barn og likestilingsdepartementet, Fylkesmannen i Buskerud og Barnevernet i Ål kommune.

Etter de opplysninger de foresatte har fått vite, startet ”saken” ved en bekymringsmelding fra XXXXX skole. Denne skolen har i ettertid kommet med en rekke usanne bekymringsmeldinger, dette gjelder spesielt et av barna, som også sliter med epilepsi og dobbel syn. Etter at de for en måned siden flyttet til XXXX har barnet hatt flere anfall i døgnet, nå ingen. Dette vil jeg nå hjelpe min XXXXX med å få undersøkt ved XXXXX sykehus, da jeg mener at angst grunnet press fra barnevernet og skole, er den direkte årsaken til fremkallingen av disse anfallene. De har nå måttet selge sin bedrift på XXXXX og XXXXX måtte si opp sin faste jobb på XXXXX på XXXXX, grunnet stort psykisk press fra ansatte i barnevernet.

Det er disse handlingene jeg nå ber om svar på, og om det er slik at barnevernet har lov til å bryte norske lover uten at det får konsekvenser for den enkelte.

* Har dere i barnevernet rett til å ta dere inn i privat bolig uten tillatelse fra de foresatte, eller en ransakningsordre fra det offentlige?

* Har dere i barnevernet lov på kveldstid å ta med dere mindreårige barn ut av heimen og på barnevernets kontor uten advokat eller foresatte?

* Har dere i barnevernet lov til å drive med aktiv personforfølgelse, sende brev til lege med beskjed om XXXX er ved sine fulle fem, og sende folk på kvelden bopel osv?

* Har dere i barnevernet rett til å få en lærer til å foreta avhør av en elev da vedkommende ikke vil la seg avhøre av en barnevernansatt?

* Har dere i barnevernet ikke taushetsplikt? Det er ved to anledninger gitt sensitive opplysninger til personer som ikke er foresatte. Den ene er en tante, den andre er tidligere mann til XXXX, men som ikke er far til den XXXXX han har fått opplysninger om. Tanten fikk informasjon om at de ville sende saken videre til Danmark, da den var ”meget alvorlig” og at de ville anbefale dansk barnevern å ta dem.

* Har dere i barnevernet lov til å sende sensitive opplysninger til et annet land? Tidligere hadde dette en strafferamme på 2 års fengsel.

* Det er sendt ut bekymringsmeldinger fra skolen som direkte er usanne. De ble også bedt om å sende en rapport om barna fra 17 mai feiringen, vår nasjonaldag, da jeg trodde skolebarna hadde fri fra skolen. (Ren personforfølgelse). Har dere i barnevernet sjekket at disse påstandene er riktige?

* Hvem er nå ansvarlige for barnas fysiske og psykiske helse etter denne heksejakten, staten eller kommunen?

* Det har også blitt fristet med bursdagsfeiring betalt av barnevernet. Er dette vanlig praksis i barnevernsetaten?

* Har dere i barnevernet tillatelse til å benytte et vaktselskap for å følge med involverte i en såkalt sak?

Vi vil nå be fylkesmannen i Buskerud om å ta tak i barnevernet i Hallingdal, da det etter det jeg vet finnes en rekke tvilsomme saker der. De involverte i denne saken vurderer nå å politianmelde de nevnte forhold for å få frem sannheten i disse såkalte bekymringsmeldingene fra skolen og en privat som vi kjenner til. Dette er ikke annet enn grov makt- og myndighetsmisbruk av barnevernet i Ål kommune.

Ber om snarlig svar i saken.

XXXX XXXXXX