Hva skal gjelde i drift og vedlikeholdskontraktene? Er miljøkravene for store?

Publisert 20.6.2024
Illustrasjonsfoto: Sfm.no (Innfelt: Privat).

Fylkestinget har behandlet mandat for driftskontrakter veg 2025 – 5002 Hitra, 5005 Røros og 5007 Stjørdal.

Tradisjonelt sett har drift- og vedlikeholdskontraktene blitt lyst ut på mal fra Statens vegvesen. Fylkesvegnettet er i dag fullstendig skilt ut fra Statens vegvesen sin oppfølging av driftskontraktene.

Endringen av forskriften har som formål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning. I denne kontrakten vil det bli gjort en vurdering av hva som vil gi den største effekten av å stille krav til klima- og miljø i kravspesifikasjonen sammenlignet med å vekte 30% på klima og miljø i tildelingen.

Dersom denne vurderingen viser at det vil gi størst effekt å stille krav i kravspesifikasjonen, bør fylkesdirektøren se på muligheten for å i tillegg vekte en lavere prosentandel på klima og miljø i tildelingen, for å også få de positive effektene som markedskonkurransen kan gi på klima og miljø.

Med de nye retningslinjene om at alle offentlige anskaffelser skal vektes 30% miljø og bærekraft kan det ifølge kilder fordyre de nye driftskontraktene. Årsaken er at tilbudet av maskiner og utstyr som er utslippsfrie er begrenset, ei heller har de stor nok kapasitet (rekkevidde), og er pr. nå svært kostbare. (Leverandørene hevder selv at både utvalg og produksjon vil bedre seg betraktelig om noen år, samt at prisene vil falle).

Leveringstiden på utslippsfrie maskiner og utstyr er pr. nå meget lang og ny kontraktsmal vil medføre mye usikkerhet og dermed risiko som entreprenørene må ta høyde for. Dette er en vanskelig sak for fylkestinget, men vi i Pensjonistpartiet føler at vi fremover vil legge mer vekt på disse argumentene.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik
Fylkesutvalgsmedlem for Pensjonistpartiet i Trøndelag