Hvorfor nektes syke å ta i bruk nye lovende medisiner?

Publisert 15.10.2021
Foto: Colourbox

Pensjonistpartiet er bekymret over hvor lang tid det tar fra lovende medisiner blir utviklet til produktet taes i bruk på pasienter her i landet. Man har de siste årene opplevd en liten revolusjon innen medisinbehandling, og en rekke pasientgrupper som tidligere ikke hadde noe tilbud kan i dag leve lengre og bedre med sin sykdom.

Dette er en utvikling som ser ut til å fortsette, og det er viktig at Norge kan være med på å drive denne utviklingen fremover. Det er et faktum at man må være offensive i alle deler av utviklingsløpet, fra forskning og utvikling, til kommersialisering og klinisk bruk hos pasientene.

Man opplever i dag i mange tilfeller en viss grad av tvil med tanke på å ta i bruk et nytt legemiddel. Ofte ønsker man å ta legemidlene i bruk – men usikkerhet knyttet til pris og effekt vil likevel kunne kreve at man gir et betinget nei. I disse tilfellene mener Pensjonistpartiet at det bør komme på plass en midlertidig finansieringsordning, slik at man raskere kan ta medisinene i bruk.

Forskning og behandling må i større grad enn i dag sees samlet, og det bør vurderes ulike modeller som kan bidra til at medisinene kommer raskere til pasienten. Det er i dag strenge krav til dokumentasjon på effekt for de legemidler som besluttes innført som etablert metode i helsetjenesten.

På innføringstidspunktet vil det allikevel kunne være mangelfull dokumentasjon på legemidlets nytte hos pasienter. Det er derfor behov for ytterlige forskning som kan belyse legemiddelets plass i helsetjenesten. Det er helt nødvendig at myndighetene og industrien går sammen og kommer frem til en løsning som begge parter kan leve med. Så lenge det ikke skjer er det pasientene som betaler den største prisen.

Pensjonistpartiet ber den nye Regjeringen innføre et system for midlertidig finansiering av lovende legemidler som er til vurdering i beslutningsforum slik at ikke det økonomiske stopper muligheten til å ta i bruk nye medisiner.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for  Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting