Innfør kommunalt frikort

Publisert 21.8.2023
Foto: Privat

Stadig flere fattige i Trondheim, men bystyret avviste kommunalt frikort.

Pensjonistpartiet i Trondheim lanserte et forslag som kunne hjelpe de som var under fattigdomsgrensa på et viktig område. Innfør kommunalt frikort også i Trondheim. Med kommunalt frikort slipper du å spare opp til egenandelstak 1 på statlig frikort. Du slipper å betale egenandel på behandling hos lege, psykolog, poliklinikk og røntgeninstitutt.

Frikort skal sikre at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester. Kortet dekker også egenandel på behandlingsreiser som dekkes av helseforetak, samt medisinsk utstyr og viktige legemidler på blå resept. Denne ordningen finnes allerede i Oslo og krav til søker i hovedstaden er at man må bo og har bodd sammenhengende i Oslo i de siste tre år eller fem av de ti siste år. Man kan også være flyktning som har kommet direkte til Oslo fra statlig mottak eller direkte fra annet land.

Det er også en betingelse i Oslo at man må ha en av følgende ytelser fra folketrygden: Varig uføretrygd, alderspensjon, pensjon til gjenlevende ektefelle, pensjon til tidligere familiepleier eller annen offentlig tjenestepensjon. En betingelse er også at man har en inntekt tilsvarende, eller mindre enn, folketrygdens minsteytelser for pensjonister og trygdede. Med inntekt menes all inntekt det beregnes trygdeavgift av, samt kontantstøtte.

Pensjonistpartiet foreslo i bystyret at rådmannen skulle fremme en sak som vurderte kommunalt frikort for egenandeler ved helsetjenester som virkemiddel, slik at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester. Oslo kommunes modell for kommunalt frikort skulle legges til grunn for det videre arbeid.

En kommunal ytelse bør vurderes å være et supplement til ulike trygdeytelser etter lov om trygdeytelser. Formålet bør være at frikort skal sikre at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester. Ordningen er behovsprøvd, som i praksis betyr at normen ved livsopphold legges til grunn ved beregninger, og det tas utgangspunkt i personer som allerede mottar økonomisk sosialhjelp.

Forslaget fikk støtte fra Pensjonistpartiet, MDG, SV og Rødt. (13 stemmer). Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre, Senterpartiet og Krf stemte utrolig nok imot forslaget.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre