INP i Trøndelag skuffer sine velgere

Publisert 8.1.2024
Foto: Sfm.no

Industri og Næringspartiet skal iht. til deres program være garantisten for stabilitet, forutsigbarhet og for en reduksjon av det byråkratiet som ofte oppleves som et hinder for nyskaping, innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser og næringer.

Posisjonen i Trøndelag fylkesting (Høyre, Frp, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Venstre leverte et budsjettforslag med en sterk innsparing. De 5 partiene hadde store innsparinger knyttet til reise, møtevirksomhet, konsulentbruk og generelle driftsutgifter. Vi ønsket en kritisk gjennomgang på bruken av konsulenter i alle enheter og en effektivisering på mange området i fylket. Dessverre så var ikke dette av interesse for Industri og Næringspartiets 2 representanter i Fylkestinget.

INP har også påpekt før valget at utbygging av infrastrukturen her til lands er å betrakte som en utgift til inntekts ervervelse. Gode ferdselsårer bidrar til økt verdiskapning, bosetting, turisme og ikke minst trafikksikkerhet, som kommer alle til gode i en eller annen form står det i programmet til INP. Hvorfor skuffet INP og stemte imot vårt budsjettforslag som satset på vei og trafikksikkerhet?

I vårt budsjett står det at gode veier og et kollektivtilbud i hele Trøndelag binder oss sammen. Posisjonen ønsket å prioritere bedre og trafikksikre veier, samt et kollektivtilbud som muliggjør at folk kan bo og arbeide i hele fylket. For å imøtekomme et økende behov foreslo vi å styrke driftsrammen med 20 millioner hvert år i økonomiplanperioden. Disponering av disse midlene skulle gjøres etter faglige vurderinger gjort av fylkets vegadministrasjon. Ut over dette skulle 100 millioner av fondspenger disponible til investeringer i vegene ved at en flytter penger fra “bankkapital” til “vegkapital».

Posisjonens mål var at det ble gjort klare avtaler mellom fylkeskommunen og de berørte kommunene når det gjelder drift av veiene og ikke minst der fylkesveier og kommunale veier krysser hverandre. Trafikantene skal ikke oppleve trafikkfarlige situasjoner på grunn av dårlig driftig i veikryss hvor veiene som krysses har forskjellig veieier. INP valgte isteden å støtte AP, SV, MDG og Rødt sitt forslag som ikke reduserte byråkratiet og heller ikke satset noe på vei.

Håper velgerne til Industri og Næringspartiet merker seg dette. Vi er overrasket over at dette nye partiet «kaster programmet på bålet» når de i stedet kunne fått gjennomslag for viktige programposter.

Per Ervik, Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentanter for Pensjonistpartiet i Trøndelag