Klimakur 2030, et bestillingsverk fra EU-pampene?

Publisert 14.2.2020
Foto: Colourbox

Nettavisen skriver følgende : Rett før helgen la regjeringen frem en nesten 1200 siders rapport som skal danne grunnlaget for fremtidens klimapolitikk i Norge.Rapporten beskriver at du må gjøre store endringer i livet ditt for at Norge skal nå sine mål om å halvere klimagassutslippene innen 2030. Ifølge rapporten må du endre holdning og gå med på «betydelige atferdsendringer».

Etter min mening 1200 sider med mye svada pyntet med et stort antal grafer som i og for seg kan være riktig isolert sett, men i sammenhengen er de mer egnet til å forvirre dem “rapporten” er ment for. Og kanskje er det også meningen…

I “rapporten” kan du lese at: De fleste tiltakene vi har analysert innebærer, om de gjennomføres, merkostnader for samfunnet.

I samme åndedrag sier de også at: “Innenfor tidsrammen av Klimakur 2030 har det i liten grad vært anledning til å vurdere konsekvenser av ulike virkemidler som kan være aktuelle. Dette er et naturlig oppfølgingspunkt.»

Som Nettavisen så viselig oversetter det kryptiske budskapet i “rapporten” : Oversatt: “Vi har regnet på hva forskjellige tiltak vil koste. Disse tallene gir ikke et fullstendig bilde. Vi har verken sett på alle kostnadene, eller hvilke konsekvenser tiltakene vil få.“ Departementet innrømmer altså i “rapporten” at de ikke har ide om hva de driver med hverken økonomisk, miljømessig eller klimamessig for hverken det offentlige, bedrifter eller den jevne nordmann. Men tiltakene skal igangsettes før de har klarhet i konsekvensene med det de driver med bare for å tilfredsstille de udemokratiske EU pampene? Hvor mange utrydningstruede fugler skal dø før de innser at de er på feil vei? Hvor mye urørt natur og turområder skal gjøres om til anleggsområder for vindmøller og gjøres om til permanente sår i tidligere urørt natur?

I innledningen til rapporten står det også: “Det er også utredet tiltak som reduserer transportomfanget. Det er for eksempel et stort potensial for lavere utslipp fra lastebiler, dersom man legger til rette for effektivisering ved at gods kan fraktes med færre, større lastebiler og bedre logistikk. “ Vel… hva hjelper det når vi nå har fått en Samferdselsminister som har signalisert at han ikke vil utbedre veinettet mer “av hensyn til miljøet”? Skal vi ha større, lengre og tyngre vogntog og semitrailere på vestlandsveiene, må det faktisk til en betydelig oppgradering av stamveinettet og de fleste andre hovedveier. Og det må skje FØR de såkalte klimatiltakene settes ut I livet.

Det står også skrevet i inledningen: “Dagens bensin- og dieselbiler kommer til å være i bruk i lang tid framover. Utslippene fra disse kan begrenses ved gjennomføring av nullvekstmålet. Det vil si at økning i persontrafikken i de store byene skal tas ved sykkel, kollektiv og gange.” Vel… Her i Bergen er ikke kollektivtilbudet mellom ytterpunktene i bydelene eller drabantområdene og sentrum eller mellom drabant områdene/bydelene godt nok utbygget for dette målet. Og det kan se ut som om flere norske byer sliter med det samme.

For bor du i sentrum og jobber i sentrum er ikke dette noe problem. For der er rutenett og hyppighet for så vidt god nok. Når en kjøretur på 16 minutter fra hjem i en drabantby til arbeid i naboområdet tar opp mot 3 timer med buss hver vei inklusiv gangtid og bare i kontortid med venting mellom to busser på opp mot 50 minutter, sier det seg selv at en har lang vei for å ha dekket kollektivbehovet. Men bompenger skal de ha fra oss som ikke kan reise kollektivt enten vi vil eller ei. Og mer avgifter på drivstoff og bomringer blir det uten at vi får et kollektivt alternativ…

Men her er faktisk et positivt og gjennomførbart moment tatt med I innledningen når de skriver at: “Biodrivstoff kan brukes både i veitransport, anleggsmaskiner og skipsfart. I Klimakur-tiltakene har vi lagt til grunn at det brukes avansert biodrivstoff. Det vil si at biodrivstoffet ikke er laget av mat- og fôrvekster, men hovedsakelig av avfall og rester. Dette reduserer risikoen for at biodrivstoffproduksjon kommer i konflikt med matproduksjon, og dermed også risikoen for indirekte arealbruksendringer.” Dette er noe flere har etterlyst I mange år allerede. For det har faktisk påvirket prisen på enkelte matvarer fordi noen velger å plante for Bio drivstoff istedenfor matproduksjon.

Det vi vet er at alle de milliardene vi nordmenn blir og vil bli belastet med av «miljøskatter og avgifter» alene, ikke hjelper særlig lokalt og ingenting internasjonalt på klimaet Det vil bare ødelegge det norske næringslivet og skape flere arbeidsledige og fattige i Norge. Skulle ikke tro at vi har en borgerlig regjering. For dette 1200 siders språkstudiet ligner mer på et bestillingsverk fra de totalitære grønne Latte-kommunistene i MDG, R, SV og AP sitt verk. Men så kom jeg å tenke på at norges eldste parti Venstre og opprinnelig borgerlige parti, nå et kvasiparti omtrent på sperregrensen er med i regjeringen. Og de styrer Klimadepartementet. Et departement som vil styre mennesker ut I fattigdom, men ikke evner å styre klima.

Dette handler også om alt fra hva vi skal få spise og hvordan vi skal få reise til og fra jobb og på ferie til hva barna skal lære på skolen I tillegg til mye annet. Altså total kontroll av enkeltindividet fra vugge til grav med enda mer hjernevask i skolen enn i dag! Men dette skremmende fakta klarer ikke Nettavisen eller andre hovedstrømsmedier å få med seg og påpeke. Det eneste Nettavisen og Språkrådet har fått med seg, forsåvidt med rette, er at språket i den såkalte rapporten er skrevet på et språk de færreste forstår fullt ut. Og det er vel kanskje meningen med språkbruken fra departementet…

Kilder:

https://www.nettavisen.no/nyheter/staten-har-skrevet-1200-sider-om-at-du-ma-endre-livet-ditt—men-innholdet-er-nesten-umulig-a-forsta/3423918306.html?fbclid=IwAR1aI_Z4JGfyxu7fxstjRazg3qL2SR2fv76EarX8_mo56dtjb5Daj2wHcVM

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/januar-2020/klimakur-2030-slik-kan-utslippene-kuttes/

Svein Arne Grønnevik
Demokratene i Bergen