Kvamsgrindskollektivet fikk ikke fornyet avtale

Publisert 31.1.2022
Foto: Kvamsgrindskollektivet

Er det riktig at Kvamsgrindskollektivet må legges ned når antall institusjonsplasser skal økes? Helseforetakene har fått i oppgave å styrke rusbehandlingstilbudet til barn og unge. Pensjonistpartiets i Trondheim reagerer derfor sterkt på at Kvamsgrindskollektivet ikke fikk forlenget sin avtale. Dette setter strek for 30 års historie hvor Kvamsgrindskollektivet har tilbudt tjenester i små, skjermede enheter til en ung og sårbar pasientgruppe med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser.

Kvamsgrind har i dag 13 inneliggende pasienter i døgnavdelingen og elleve pasienter som får poliklinisk oppfølging. Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har rett på nødvendige basistjenester – tverrfaglig vurdering av sin henvisning, tilbud om akuttbehandling, avrusning, døgnbehandling og poliklinisk eller ambulant tilbud. Kvamsgrindskollektivet mottok tildelingsresultatet der det viste seg at Kvamsgrindskollektivet skåret godt på kvalitet, men måtte til slutt se seg slått på tilgjengelighetskriteriet. Trodde virkelig at kvalitet ble målt som det viktigste.

Virksomheten som er lokalisert på strekningen etter Leira på veien til Bratsberg hadde betydelige utviklingsplaner for bygningsmassen særskilt tilpasset denne pasientgruppen, og Norske Kvinners Sanitetsforening som eier vil nå måtte vurdere om det er grunnlag for å satse på alternative planer for institusjonen. Pensjonistpartiet er bekymret over at kompetent og spesialisert fagmiljø splittes gjennom å legge ned institusjonen. Det er også en bekymring at man reduserer både ambulante/polikliniske konsultasjoner (8150 for 2021 mot 7000 for 2022) og antall døgnplasser (reduksjon med 7 stk.) hos ideelle fra og med juli 2022.

Dette skjer tiltross for målet om ideell vekst har bred politisk forankring. Ungdommene taper fordi de mister et spisset tilbud som var kun til dem og nå må de få behandling med pasienter som har kommet lenger i sin ruskarriere. Sosialtjenesteloven har et eget kapittel som omtaler rett til hjelp for rusmiddelavhengige spesielt, nemlig kap. 6, «Særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere.» Dette kapitlet sier at rusmiddelavhengige har rett til hjelp til å komme bort fra rusmisbruk. De har også rett til å få utarbeidet et behandlingsopplegg i kommunen, samt rett til behandling i institusjon når tiltak i kommunen ikke er tilstrekkelig.

Kvamsgrindskollektivet er en plass som gir rusmisbrukere en positiv opplevelse. Det er derfor meningsløst å legge ned dette gode tilbudet.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre