Nav-legene og rettsstatens prinsipper

Publisert 26.11.2021
Foto: Colourbox

Justitia, gudinnen for lov og rett er avbildet med bind for øynene, som uttrykk for at alle er like for loven. Hun ser ikke om vi er rik eller fattig, lidende eller ei, når hun feller sin dom. På den måten er loven rettferdig. Som ikke- jurist og kun politiker har jeg forstått at dette er et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Det er derfor disse prinsippene burde ha vært lagt til grunn i Navs forvaltning av Folketrygdloven.

Navs vedtak skal være preget av at man forholder seg til lov, forskrift og dokumenterte fakta. Hva med Nav-leger som ikke har sett pasienter? Legen bør kjenne pasienten og ikke bare å lese dokumenter. Pasienten blir «identitetsløs». Nav-legenes oppgave er å vurdere de medisinske fakta i en sak. Det er viktig å merke seg at NAV-legene skal vurdere det som står i dokumentene og de skal ikke vurdere pasienten. Det er begrunnet med at det skal være et tydelig skille mellom rollene som behandler og sakkyndig.

Det er fastlegen som utreder og behandler pasienten og så skal NAV-legen forholde seg til det fastlegen skriver til Nav om utredningen og behandlingen. Det sies at Nav-legene har ingen vedtaksmyndighet og kan derfor ikke bestemme noe som helst i den enkelte saken. Det er vel ingen som kan underslå at NAV-legens uttalelser har stor betydning for det endelige vedtaket. Tiden er inne til å endre denne praksis slik at NAV-legenes tid er forbi.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Redaktørens merknad: Innen NAV-systemet, er det ikke uvanlig at NAVs egne leger overprøver sine kolleger. Det kan kort nevnes at i en for sfm.no kjent sak, fikk en kvinne medhold av NAVs oppnevnte kontrollege vedr. krav om menerstatning. Men en kvinnelig «overkontrollør-lege»???, underkjente kontrollegens vurdering. Årsaken var at han kun hadde snakket med passienten pr. telefon.

Som bakgrunn hadde også NAVs kontroll-lege to spesialisterklæringer fra leger som hadde både mødt passienten og operert vedkommende. Den kvinnelige «overkontrollør-legen» fra en kommune syd for Oslo, hadde heller ikke mødt passienten eller snakket med vedkommende. Likevel kunne hun etter sin egen «vurdering»????, forkaste passientens krav. Den aktuelle saken ligger nå i Trygderetten. Slik kan enkelte NAV-leger opptre, noe som ikke kan betegnes som annet enn å utvise «grov uforstand i tjenesten» – etter lovens bokstav. Red.