Nødvendig med strengere straffer!

Bergen. Publisert 29.3.2017

Av Terje Haugom
Politisk kommentator Moderatene
Foto: Colourbox

Blind vold med legemsbeskadigelse til følge – eller verre -, og voldtekt – som ofte gir mange års psykisk e problemer, – bør dømmes til lovens strengeste straff. Gjerningspersonen(e)s mentale tilstand, ruspåvirket, traumatisert, vanskelig barndom osv., skal ikke være «formildende omstendigheter». Å gjøre slike grusomme gjerninger mot andre mennesker, skal dømmes etter lovens desidert strengeste paragrafer. 21 år – eller evt. mer, og i visse særdeles grove tilfeller livslang fengselsstraff eller forvaring. Dagens praksis er altfor mild.

I beste molbo-stil

Tidligere var straffenivået for de verste kriminelle handlinger vesentlig høyere. Personer – som pga. «fagpersoners» vurderinger ble karakterisert som strafferettslig utilregnelig, eller i psykisk ubalanse, og derfor farlig å slippe fri – fikk opphold på institusjoner som Reitgjerdet, Dikemark m.fl. Gode og helt nødvendige institusjoner er blitt lagt ned, og snillisme og dumskap har lagt sin formildende svøpe over hele rettsapparatet.

Politikerne – som er de som skal sørge for at vi har et lovverk med skikkelige reaksjoner fra samfunnet på lovbrudd – er mer opptatt av å være snille og greie, mase og tyte om miljø og klima, og sørge for at helt nødvendige forsvars-installasjoner legges ned, politi, bank og postvesen utviskes, og at livsfarlige kriminelle blir kjent strafferettslig utilregnelige – som den enkleste sak av verden! Slik kan de lett få spasere ut igjen i det fri, som tikkende bomber – selv når de roper om hjelp! Snillisme og humanisme i beste molbo-stil! Det finnes ingen unnskyldning for slik vold!

Skjerping av straff

Et menneske som blir utsatt for slik atferd, og lenkes til en rullestol for resten av livet, mister taleevnen og hukommelsen, – og er fratatt sin livskvalitet på bestialsk vis, eller må gjennomgå noe så nedverdigende som voldtekt er, – har et ubetinget krav på oppreisning, og få oppleve at samfunnet absolutt ikke vil akseptere den slags!

Der gjengmedlemmer beviselig har deltatt aktivt i den blinde vold eller voldtekt, bør alle dømmes svært strengt. Evt. gjengmedlemmer som har holdt seg passive, men ikke har gjort forsøk på å forhindre eller stanse ugjerningen, bør idømmes en streng straff for ikke å ha hjulpet offeret. I Sverige får de passive samme dom som de aktive!

Uansett hvor dyktige forsvars-advokatene er, eller offerets ønske om tilgivelse for ugjerningen, skal domstolene ikke ta hensyn til det. Dette av allmenn-preventive hensyn. Partiet Moderatene er for en generell skjerping av straff for kriminalitet i sin alminnelighet, og drap, blind vold og voldtekt i særdeleshet.